Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Σχέδια Εξυγίανσης

Ένα πολύ βασικό έργο που καλούνται να επιτελέσουν οι αρχές εξυγίανσης, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, είναι η κατάρτιση των σχεδίων εξυγίανσης (resolution plans), τα οποία προβλέπουν τις ενέργειες εξυγίανσης στις οποίες μπορεί να προβεί η αρχή εξυγίανσης σε περίπτωση που το ίδρυμα πληροί τις προϋποθέσεις για εξυγίανση. Το σχέδιο εξυγίανσης ενός ιδρύματος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα βασικά χαρακτηριστικά του ιδρύματος και τις κρίσιμες λειτουργίες που αυτό επιτελεί και εντοπίζει ενδεχόμενα εμπόδια στη δυνατότητα εξυγίανσής του. Επιπλέον, προσδιορίζει το καταλληλότερο εργαλείο εξυγίανσης, καθώς και την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) που οφείλει να τηρεί το ίδρυμα (εσωτερικό άρθρο 45 άρθρου 2 ν.4335/2015). Ειδικότερα, η Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων κάθε πιστωτικού ιδρύματος εκφράζεται ως ποσοστό των συνολικών υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος και καθορίζεται από την αρχή εξυγίανσης προκειμένου να διασφαλίζεται η επάρκεια της απορρόφησης ζημιών από τους ιδιοκτήτες (μετόχους) και τους πιστωτές του πιστωτικού ιδρύματος, κατά την εφαρμογή της αναδιάρθρωσης παθητικού, χωρίς να κινδυνεύει η χρηματοπιστωτική σταθερότητα ή να απαιτείται η παροχή κρατικής ενίσχυσης.

Τα σχέδια εξυγίανσης καταρτίζονται για όλα τα ιδρύματα και επικαιροποιούνται τουλάχιστον ετησίως, με στόχο τη διαμόρφωση αποτελεσματικής στρατηγικής εξυγίανσης για κάθε ίδρυμα, ώστε να διασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η απρόσκοπτη και ομαλή εφαρμογή ενεργειών εξυγίανσης επί του ιδρύματος, σε περίπτωση που αυτό πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις.

Σημειώνεται ότι, με την έναρξη ισχύος του Κανονισμού 806/2014 SRM, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) είναι αρμόδιο για τη σύνταξη των σχεδίων εξυγίανσης των ιδρυμάτων που εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ και των διασυνοριακών ομίλων σε στενή συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, ως εθνική αρχή εξυγίανσης, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος παραμένει υπεύθυνη για τη σύνταξη σχεδίων εξυγίανσης για τα λοιπά ιδρύματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού SRM, καθώς και για τα ιδρύματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής μόνο της BRRD.


 
Σχετικοί Σύνδεσμοι