Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Αρμοδιότητες Εθνικής Αρχής Εξυγίανσης

Οι αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος ως εθνικής αρχής εξυγίανσης πηγάζουν από τον ν. 4335/2015, ο οποίος ενσωματώνει την Οδηγία 2014/59/ΕΕ “για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων”, και ως μέλους του SRM από τον Κανονισμό 806/2014 για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης (Single Resolution Mechanism – SRM), καθώς και από τους Kατ’ εξουσιοδότηση και τους Εκτελεστικούς Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου.

Τα κύρια καθήκοντα της Τράπεζας της Ελλάδος, ως εθνικής αρχής εξυγίανσης, είναι τα εξής:

- Στενή συνεργασία με το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης για την κατάρτιση σχεδίων εξυγίανσης των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων που τελούν υπό την άμεση αρμοδιότητά του.

- Κατάρτιση σχεδίων εξυγίανσης των λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων που υπάγονται στην άμεση αρμοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος.

- Αξιολόγηση της αναγκαιότητας λήψης μέτρων εξυγίανσης επί λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων υπό την άμεση αρμοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος, αξιολόγηση και επιλογή των κατάλληλων εργαλείων εξυγίανσης και εφαρμογή του μηχανισμού εξυγίανσης.

- Εφαρμογή των αποφάσεων του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης και παρακολούθηση της υλοποίησης των εν λόγω αποφάσεων.

- Υποβολή εισηγήσεων προς τα αρμόδια όργανα (ήτοι την Επιτροπή Μέτρων Εξυγίανσης).

- Διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών για τη συγκέντρωση των εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων που υπάγονται στον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης και υπολογισμός και συγκέντρωση των εισφορών των εγχώριων υποκαταστημάτων ιδρυμάτων τρίτων χωρών.

- Συμμετοχή σε σώματα εξυγίανσης ελληνικών διασυνοριακών τραπεζικών ομίλων.

- Συμμετοχή σε επιτροπές και ομάδες εργασίες του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.