Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Εργαλεία Εξυγίανσης

Για την εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης, πρέπει να πληρούνται ταυτόχρονα οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

​α) Το πιστωτικό ίδρυμα τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούμενης αφερεγγυότητας.
β) Δεν υπάρχει εύλογη προοπτική ότι εναλλακτικά μέτρα προερχόμενα από τον ιδιωτικό τομέα ή εποπτικές ενέργειες θα αποτρέψουν την αφερεγγυότητα του ιδρύματος εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.
γ) Η ενέργεια εξυγίανσης είναι αναγκαία για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

​Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο έχει εφοδιάσει τις αρχές εξυγίανσης με μια σειρά από εργαλεία εξυγίανσης, τα οποία επιλέγονται και εφαρμόζονται κατά περίπτωση, με γνώμονα την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των στόχων της εξυγίανσης.

Τα εργαλεία αυτά είναι τα εξής:

​1. Εντολή μεταβίβασης (sale of business tool)
Πρόκειται για τη μεταβίβαση, μετά από σχετική απόφαση της αρχής εξυγίανσης, σε έναν αγοραστή (που δεν είναι μεταβατικό ίδρυμα) μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας που έχουν εκδοθεί από το υπό εξυγίανση ίδρυμα ή ορισμένων ή και όλων των περιουσιακών του στοιχείων. Ο αποκτών πρέπει να διαθέτει την αναγκαία άδεια λειτουργίας ώστε να ασκήσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που αναλαμβάνει με την εντολή μεταβίβασης.

2. Εργαλείο μεταβατικού ιδρύματος (bridge institution tool)
Όταν επιλέγεται το εν λόγω εργαλείο εξυγίανσης, η αρχή εξυγίανσης συνιστά μεταβατικό ίδρυμα στο οποίο κατόπιν μεταβιβάζει μετοχές ή άλλους τίτλους ιδιοκτησίας που έχουν εκδοθεί από ένα ή περισσότερα υπό εξυγίανση ιδρύματα ή ορισμένα ή και όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία. Το μεταβατικό ίδρυμα αποτελεί νομικό πρόσωπο, λαμβάνει την αναγκαία άδεια προκειμένου να ασκεί τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που του μεταβιβάζονται κατά τις διαδικασίες εξυγίανσης και πληροί τις σχετικές εποπτικές απαιτήσεις. Συνιστάται με πεπερασμένο χρονικό ορίζοντα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη, διάστημα το οποίο δύναται να παραταθεί υπό συνθήκες.

3. Εργαλείο διαχωρισμού περιουσιακών στοιχείων (asset separation tool)
Πρόκειται για τη μεταβίβαση, μετά από σχετική απόφαση της αρχής εξυγίανσης, απαιτήσεων, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων ενός υπό εξυγίανση ιδρύματος ή ενός μεταβατικού ιδρύματος σε μία ή περισσότερες εταιρίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Σημειώνεται ότι εταιρία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων είναι ένα νομικό πρόσωπο το οποίο ανήκει εξ ολοκλήρου ή εν μέρει σε μία ή περισσότερες αρχές στις οποίες συμπεριλαμβάνεται το Ταμείο Εξυγίανσης ή η αρχή εξυγίανσης, ελέγχεται από την αρχή εξυγίανσης και έχει συσταθεί με σκοπό να λάβει ορισμένα ή και όλα τα περιουσιακά στοιχεία υπό εξυγίανση ή μεταβατικών ιδρυμάτων. Οι εν λόγω εταιρίες διαχειρίζονται τα περιουσιακά στοιχεία που τους μεταβιβάζονται με γνώμονα τη μεγιστοποίηση της αξίας τους έως την πώληση ή την οργανωμένη ρευστοποίησή τους.

4. Αναδιάρθρωση παθητικού (bail-in tool)
Περιλαμβάνει την απομείωση ή τη μετατροπή των υποχρεώσεων ενός ιδρύματος σε μετοχικό κεφάλαιο, μετά από σχετική απόφαση της αρχής εξυγίανσης. Το συγκεκριμένο εργαλείο εξυγίανσης μπορεί να εφαρμοστεί για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης του ιδρύματος προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή του με τις προϋποθέσεις της άδειας λειτουργίας του και η συνέχιση των δραστηριοτήτων του, όταν διαφαίνεται ότι με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ιδρύματος. Επιπρόσθετα, η αρχή εξυγίανσης μπορεί να εφαρμόζει την αναδιάρθρωση παθητικού σε συνδυασμό με τα λοιπά ως άνω εργαλεία εξυγίανσης (1 έως 3) με στόχο τη μετατροπή των υποχρεώσεων σε μετοχικό κεφάλαιο ή τη μείωση της ονομαστικής αξίας των πιστωτικών τίτλων του υπό εξυγίανση ιδρύματος που μεταβιβάζονται σε αγοραστή, μεταβατικό ίδρυμα ή εταιρία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.