Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλιστικής Αγοράς

Τα στατιστικά στοιχεία αυτής της ενότητας αφορούν στο σύνολο των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που λειτουργούν με καθεστώς εγκατάστασης στην Ελλάδα, και είναι διαθέσιμα μέσω των αντίστοιχων επιλογών σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά.

Συνολικά απολογιστικά στοιχεία:

- Ασφαλίστρων και Πληρωθεισών Αποζημιώσεων για τα έτη 2010-2015, βάσει του ν.δ. 400/1970

- Ακαθάριστων Εγγεγραμμένων Ασφαλίστρων και Επισυμβασών Αποζημιώσεων για τα έτη 2016-2017, βάσει του ν. 4364/2016 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35.