Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλιστικής Αγοράς

Τα στατιστικά στοιχεία αυτής της ενότητας αφορούν στο σύνολο των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που λειτουργούν με καθεστώς εγκατάστασης στην Ελλάδα, και είναι διαθέσιμα μέσω των αντίστοιχων επιλογών σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά.

Συνολικά απολογιστικά στοιχεία για Ασφάλιστρα και Πληρωθείσες Αποζημιώσεις