Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

 Xρηματοπιστωτικοί Λογαριασμοί

Οι Χρηματοπιστωτικοί Λογαριασμοί είναι τμήμα των εθνικών λογαριασμών και επικεντρώνονται στη χρηματοοικονομική διάρθρωση της οικονομίας. Αποτυπώνουν, σε τριμηνιαία και ετήσια βάση, όλες τις συναλλαγές μεταξύ των διαφόρων τομέων της οικονομίας (χρηματοπιστωτικός τομέας, γενική κυβέρνηση, νοικοκυριά, μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, εξωτερικός τομέας), που οδηγούν στη δημιουργία είτε απαιτήσεων είτε υποχρεώσεων. Η δημιουργία απαιτήσεων σωρεύεται και αποτυπώνεται στο ενεργητικό ενός τομέα, ενώ η δημιουργία υποχρεώσεων σωρεύεται και αποτυπώνεται στο παθητικό τού τομέα.

Οι Χρηματοπιστωτικοί Λογαριασμοί καταγράφουν: (α) τη ροή των χρηματοδοτικών πόρων από τομέα σε τομέα (ποιος χρηματοδοτεί ποιον), καθώς και το είδος των πόρων αυτών (π.χ. καταθέσεις, ομολογίες, μετοχές), και (β) το ενεργητικό και το παθητικό κάθε τομέα της οικονομίας, όπως διαμορφώνονται σε μια δεδομένη χρονική στιγμή από τη συσσώρευση απαιτήσεων και υποχρεώσεων. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού αποτιμώνται σε τιμές αγοράς και ότι στο ενεργητικό του κάθε τομέα δεν περιλαμβάνονται τα πραγματικά του περιουσιακά στοιχεία (π.χ. κατοικίες, αυτοκίνητα, εργοστάσια, γραφεία, μηχανήματα κ.λπ.).

Για οποιαδήποτε σχετική ερώτηση μπορείτε να απευθύνεστε στην Τράπεζα της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση mfm_fa.stat@bankofgreece.gr

Ημερολόγιο δημοσίευσης Χρηματοπιστωτικών Λογαριασμών


Κάτοικοι Εσωτερικού
Eτήσια στοιχεία - Τριμηνιαία στοιχεία

Ιδιωτικός μη Χρηματοπιστωτικός Τομέας
Ετήσια στοιχεία - Τριμηνιαία στοιχεία

Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις
Eτήσια στοιχεία - Τριμηνιαία στοιχεία

Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις 
Eτήσια στοιχεία - Τριμηνιαία στοιχεία

Κεντρική Τράπεζα – Τράπεζα της Ελλάδος
Eτήσια στοιχεία - Τριμηνιαία στοιχεία

Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (πλην Τράπεζας της Ελλάδος) 
Eτήσια στοιχεία - Τριμηνιαία στοιχεία 

Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις και Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης 
Eτήσια στοιχεία - Τριμηνιαία στοιχεία

Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (πλην Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων)
Eτήσια στοιχεία - Τριμηνιαία στοιχεία

Γενική Κυβέρνηση
Eτήσια στοιχεία - Τριμηνιαία στοιχεία 
 
Κεντρική Κυβέρνηση 
Eτήσια στοιχεία - Τριμηνιαία στοιχεία

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Eτήσια στοιχεία - Τριμηνιαία στοιχεία

Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας
Eτήσια στοιχεία - Τριμηνιαία στοιχεία

Νοικοκυριά και Ιδιωτικά μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα
Eτήσια στοιχεία - Τριμηνιαία στοιχεία

Κάτοικοι Εξωτερικού
Eτήσια στοιχεία - Τριμηνιαία στοιχείαΣχετικά Θέματα