Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

 Ισοζύγιο Πληρωμών

Στατιστική δήλωση επιχειρήσεων κατοίκων για συναλλαγές με μη κατοίκους χωρίς τη μεσολάβηση εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων

Με την Πράξη Διοικητή 2535/21.1.2004 (παράγραφος ΙΙ) της Τράπεζας της Ελλάδος τα νομικά πρόσωπα κάτοικοι Ελλάδας υποχρεώνονται να δηλώνουν τις πάσης φύσεως συναλλαγές ανεξαρτήτως ποσού, τις οποίες διενεργούν με μη κατοίκους χωρίς τη μεσολάβηση πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, τα νομικά πρόσωπα κάτοικοι Ελλάδας θα πρέπει να υποβάλλουν τα πιο απάνω στοιχεία, σε μηνιαία βάση, εντός 15 ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς, στην ηλεκτρονική διεύθυνση bop-non-banks@bankofgreece.gr, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην πιο πάνω Πράξη Διοικητή και τις οδηγίες που τη συνοδεύουν.

Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής τους, τα στοιχεία αυτά είναι δυνατόν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς (Διεύθυνση Στατιστικής, Τομέας Στατιστικής Ισοζυγίου Πληρωμών, Τμήμα Συλλογής Στοιχείων Τράπεζας της Ελλάδος και μη Τραπεζικού Τομέα, Ελ. Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα) ή με fax στο 210 3203956.

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία αυτά είναι εμπιστευτικά και συλλέγονται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και συγκεκριμένα για την κατάρτιση του ισοζυγίου πληρωμών της χώρας. Η υποχρέωση παροχής στατιστικών στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος επιβάλλεται από το άρθρο 55Γ του Καταστατικού της, όπως κυρώθηκε με τους νόμους 2609/1998 και 2832/2000.

Μηνιαία Αναγγελία

Έντυπο Υποβολής Στοιχείων - Αρχείο τύπου XLS: 166 KB. Έκδοση 1.0. Τελευταία Ενημέρωση: 27/02/2004

Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου - Αρχείο τύπου PDF: 146 KB. Έκδοση 1.0. Τελευταία Ενημέρωση: 27/02/2004

Παράρτημα - Κωδικοί Συναλλαγών Ισοζυγίου Πληρωμών - Αρχείο τύπου PDF: 102 KB. Έκδοση 1.0. Τελευταία Ενημέρωση: 27/02/2004


Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τη συμπλήρωση του εντύπου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Συλλογής Στοιχείων Τράπεζας της Ελλάδος και μη Τραπεζικού Τομέα:

Τηλ: 210 3203849, Fax: 210 3203956, ηλεκτρονική διεύθυνση bop-non-banks.

Στατιστική δήλωση επιχειρήσεων κατοίκων για τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις έναντι μη κατοίκων

Η Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να υπολογίσει τη Διεθνή Επενδυτική Θέση (ΔΕΘ) της χώρας, δηλαδή το ύψος των απαιτήσεων και υποχρεώσεων έναντι των κατοίκων του εξωτερικού (μη κατοίκων), πραγματοποιεί ετησίως δειγματοληπτική έρευνα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις που έχουν συμπεριληφθεί στο δείγμα πρέπει να υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος τα στοιχεία που αφορούν στις απαιτήσεις και υποχρεώσεις έναντι μη κατοίκων στην ηλεκτρονική διεύθυνση bop-iip@bankofgreece.gr, σύμφωνα με το πιο κάτω ερωτηματολόγιο και τις οδηγίες που το συνοδεύουν.

Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής αποστολής, τα στοιχεία είναι δυνατόν να ταχυδρομηθούν στη διεύθυνση: Τράπεζα της Ελλάδος, Διεύθυνση Στατιστικής, Τμήμα Συλλογής Στοιχείων Εξωτερικού Τομέα, Ελ. Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα ή να αποσταλούν με fax στο 210 3236035.

Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι εμπιστευτικά και συλλέγονται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς. Η υποχρέωση υποβολής τους στην Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπεται από το άρθρο 55Γ του Καταστατικού της, όπως κυρώθηκε με τους νόμους 2609/1998 και 2832/2000.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχουν στοιχεία απαιτήσεων ή υποχρεώσεων, όπως περιγράφεται στις οδηγίες συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, θα πρέπει να αναγράφεται στην αντίστοιχη θέση του ερωτηματολογίου η λέξη «ουδέν».


Έντυπα

Ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο - Αρχείο τύπου XLS: 386 KB. Έκδοση 13.0. Τελευταία Ενημέρωση: 03/06/2014

Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου - Αρχείο τύπου PDF: 641 KB. Έκδοση 9.0. Τελευταία Ενημέρωση: 03/06/2014

Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Συλλογής Στοιχείων Εξωτερικού Τομέα:

Τηλ.: 210 3203857 & 3203842, Fax: 210 3236035, ηλεκτρονική διεύθυνση bop-iip@bankofgreece.gr


Σχετικά Θέματα