Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Υποβολή στοιχείων Επιδοτήσεων του Ν.128/75

Το περιεχόμενο της παρούσας ενότητας απευθύνεται αποκλειστικά στα πιστωτικά ιδρύματα που δικαιούνται επιστροφή διαφοράς τόκων επί χορηγηθέντων εκ μέρους τους επιδοτούμενων δανείων, σύμφωνα με τις εκάστοτε εκδιδόμενες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ). Τα κεφάλαια για την καταβολή της επιστροφής αντλούνται από τον ειδικό Λογαριασμό ο οποίος τροφοδοτείται με τις εισφορές του Ν. 128/1975, όπως ισχύει και εντάσσεται στον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Τα πιο πάνω πιστωτικά ιδρύματα γνωστοποιούν, περιοδικά, στην Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά αναλυτικά στοιχεία τα οποία διαβιβάζονται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείο Οικονομικών για την ενημέρωσή του αναφορικά με την τροφοδότηση και τη χρέωση του πιο πάνω ειδικού Λογαριασμού.

Οσον αφορά την παρακολούθηση των πιο πάνω επιδοτήσεων, ειδικότερα, η γνωστοποίηση αυτή γίνεται με την υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος, στη Διεύθυνση Εργασιών Δημοσίου - Τμήμα Σχέσεων με το Δημόσιο, συμπληρωμένου του ειδικού Υποδείγματος τύπου Excel, σε οπτικό δίσκο τύπου «CD», με συνοδευτικό έγγραφο υπογεγραμμένο από τα εξουσιοδοτημένα από το πιστωτικό ίδρυμα αρμόδια στελέχη.

Το σχετικό Υπόδειγμα και οι Οδηγίες συμπλήρωσης παρέχονται στην πιο κάτω ενότητα.
Πριν την υποβολή, είναι σκόπιμο να διασφαλίζεται εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων ότι, η συμπλήρωση του Υποδείγματος γίνεται με βάση την τρέχουσα κάθε φορά έκδοση του «Αρχείου Παραμέτρων» που διατίθεται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος (δείτε παρακάτω το σημείο του ιστοχώρου) , προκειμένου να περιλαμβάνονται οι πιο πρόσφατες σχετικές ΚΥΑ.


Έντυπα

Υπόδειγμα Excel - Αρχείο τύπου XLS:462 KB. Έκδοση 02.02. Τελευταία Ενημέρωση: 08/03/2011 


Οδηγίες Συμπλήρωσης Υποδείγματος Excel - Αρχείο τύπουPDF:257 KB. Έκδοση 02.02. Τελευταία Ενημέρωση: 08/03/2011

Αρχείο Παραμέτρων (ΚΥA, Κλάδοι δραστηριότητας, κ.λπ.) - Αρχείο τύπου XLS:155 KB. Έκδοση 47 Τελευταία Ενημέρωση: 06/02/2013

Περιέχει τη νέα κωδικοποίηση του ΣΤΑΚΩΔ 2008 για τους Κλάδους Δραστηριότητας και θα ισχύει για τα στοιχεία που θα υποβάλλονται μετά την 01/04/2011.


Επικοινωνία

Για θέματα σχετικά με την υποβολή, εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων, των στοιχείων και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την απόδειξη της νομιμοποίησης των προσώπων που τα αποστέλλουν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Σχέσεων με το Δημόσιο - Τράπεζα της Ελλάδος, τηλ: 210 3202453/2465, Fax: 210 3234478 και 210 3232721, ηλεκτρονική διεύθυνση: Sec.GovAcc@bankofgreece.gr


Διευκρινίζεται ότι για θεσμικής φύσεως ερωτήματα επί εφαρμογής ή ερμηνείας των διατάξεων του ν. 128/75, και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού ΚΥΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται μόνον προς την αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής – Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, ανεξάρτητα από την ιδιότητα του φορέα που τα υποβάλλει (εταιρίες του χρηματοπιστωτικού τομέα, Φορείς Κεντρικής Διοίκησης και Γενικής Κυβέρνησης ή λοιποί τρίτοι).


Σχετικά Θέματα