Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Τα Βασικά Μεγέθη του Ισοζυγίου Πληρωμών

Οι βασικές κατηγορίες συναλλαγών που περιέχει το ισοζύγιο πληρωμών είναι αυτές των αγαθών, των υπηρεσιών, των πρωτογενών εισοδημάτων, των δευτερογενών εισοδημάτων (πρώην τρεχουσών μεταβιβάσεων), των κεφαλαίων (πρώην μεταβιβάσεων κεφαλαίου) και των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. 

Το άθροισμα των ισοζυγίων (εισπράξεις μείον πληρωμές) των αγαθών, των υπηρεσιών, των πρωτογενών εισοδημάτων και των δευτερογενών εισοδημάτων είναι ο λογαριασμός του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών, του οποίου το υπόλοιπο, εάν είναι θετικό, αντανακλά την καθαρή επένδυση της χώρας στο εξωτερικό, ενώ, εάν είναι αρνητικό, αντανακλά την καθαρή επένδυση στη χώρα από το εξωτερικό.

Το μέγεθος του υπολοίπου του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών μαζί με το Ισοζύγιο Κεφαλαίων θα πρέπει να ισούται με το μέγεθος του υπολοίπου του ισοζυγίου χρηματοοικονομικών συναλλαγών.
Αυτό, όμως, στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει διότι η καταγραφή των συναλλαγών του ισοζυγίου πληρωμών δεν είναι, αφενός, πλήρης και, αφετέρου, ακριβής και για τον λόγο αυτόν υπάρχει και ο λογαριασμός ‘τακτοποιητέα στοιχεία’ με τον οποίο πάντοτε εξισώνονται τα δύο παραπάνω ισοζύγια.


Ετήσια στοιχεία ισοζυγίου πληρωμών 
Μηνιαία στοιχεία ισοζυγίου πληρωμών 


Σχετικά Θέματα