Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Το Εξωτερικό Χρέος

Το Εξωτερικό Χρέος καταγράφει τις υποχρεώσεις της Ελλάδας έναντι άλλων χωρών, κατανεμημένες κατά τομέα οικονομίας (Τράπεζα της Ελλάδος, Γενική κυβέρνηση, Λοιπά Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, και Λοιποί τομείς), κατά είδος χρηματοοικονομικού μέσου και κατά αρχική διάρκεια υποχρεώσεων (μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες).
Το Εξωτερικό Χρέος δεν περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις από μετοχές καθώς και τις άμεσες επενδύσεις.

Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις υποχρεώσεις σε μετοχές και τις άμεσες επενδύσεις υπάρχουν στη Διεθνή Επενδυτική Θέση.


Τριμηνιαία στοιχεία εξωτερικού χρέους

 


 

 


Σχετικά Θέματα