Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

 Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ) 

Για ορισμένα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των ΝΧΙ δημοσιεύεται, σε τριμηνιαία βάση, και μια επιπλέον ανάλυσή τους όσον αφορά στη χώρα του χρεώστη/πιστωτή και στο νόμισμα στο οποίο έγινε η σχετική συναλλαγή. Τα στοιχεία ανά χώρα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τις ανάγκες της στατιστικής των εξωτερικών συναλλαγών της χώρας (ισοζύγιο πληρωμών), ενώ τα στοιχεία ανά νόμισμα χρησιμεύουν, μεταξύ άλλων, στον υπολογισμό των συναλλαγματικών διαφορών και, επομένως, στον υπολογισμό των ρυθμών μεταβολής των διαφόρων μεγεθών απαλλαγμένων από την επίδραση των διαφορών αυτών.


Ανάλυση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ), εκτός της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά χώρα 

Ανάλυση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ), εκτός της Τράπεζας της Ελλάδος,  κατά νόμισμα 


Σχετικά Θέματα