Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

 Κατάλογος Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), στα ΝΧΙ περιλαμβάνονται οι κεντρικές τράπεζες, τα πιστωτικά ιδρύματα (όπως ορίζονται από το Κοινοτικό Δίκαιο) και κάποια άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δέχονται καταθέσεις και/ή στενά υποκατάστατά τους από το κοινό, χορηγούν πιστώσεις για δικό τους λογαριασμό και/ή επενδύουν σε τίτλους.  Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ. 

Στην περίπτωση της Ελλάδας, στα ΝΧΙ περιλαμβάνονται η Τράπεζα της Ελλάδος, τα πιστωτικά ιδρύματα και τα αμοιβαία κεφάλαια διαθεσίμων του ν.3203/2004. Ο κατάλογος που δημοσιεύει η Τράπεζα της Ελλάδος αφορά μόνο στην εκάστοτε ισχύουσα κατάσταση. Ιστορικά στοιχεία υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ.Κατάλογος Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ) – Πίνακας


Σχετικά Θέματα