Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

 Κατάλογος Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), στα ΝΧΙ περιλαμβάνονται οι εθνικές κεντρικές τράπεζες και η ΕΚΤ, τα πιστωτικά ιδρύματα όπως ορίζονται στο Άρθρο 4(1)(1) του Κανονισμού (ΕΕ) Αριθμός 575/2013 και κάποια άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δέχονται καταθέσεις και/ή στενά υποκατάστατά τους από το κοινό, χορηγούν πιστώσεις για δικό τους λογαριασμό και/ή επενδύουν σε τίτλους. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ List of Monetary Financial Institutions.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, στα ΝΧΙ περιλαμβάνονται η Τράπεζα της Ελλάδος, τα πιστωτικά ιδρύματα , τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011 και τα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς του ν. 4099/2012.


Σχετικά Θέματα