Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Καταθέσεις των Πιστωτικών Ιδρυμάτων

Στους Πίνακες του τμήματος αυτού δίνεται μια πιο αναλυτική παρουσίαση των καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων από αυτήν που εμφανίζεται στη «Συγκεντρωτική λογιστική κατάσταση ΠΙ – Παθητικό». Η ανάλυση αφορά στον διαχωρισμό των καταθέσεων ανά τομέα της οικονομίας (δημόσιο, επιχειρήσεις, νοικοκυριά) καθώς και στη γεωγραφική κατανομή των καταθέσεων ανά νομό της χώρας. Τα στοιχεία παρουσιάζονται χωριστά για την περίοδο πριν από την 1.1.2001 και μετά.


Α. Στοιχεία για την περίοδο μετά την είσοδο της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ

Β. Στοιχεία για την περίοδο πριν από την είσοδο της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ


Σχετικά Θέματα
 
Σχετικοί Σύνδεσμοι