Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

 Χρηματοδότηση ΝΧΙ  

Στους Πίνακες του τμήματος αυτού γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση της χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας από τα εγχώρια Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (ΝΧΙ) (χωρίς τη Τράπεζα της Ελλάδος). Η ανάλυση αφορά πρώτον στον διαχωρισμό των δανείων που έχουν χορηγήσει τα πιστωτικά ιδρύματα και των χρεογράφων που διακρατούν τα ΝΧΙ ανά τομέα της οικονομίας (δημόσιο, επιχειρήσεις, νοικοκυριά) καθώς και στην ανάλυση των δανείων με βάση την αρχική (όχι την εναπομένουσα) διάρκειά τους. Επιπλέον, όσον αφορά στα δάνεια προς τις επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα γίνεται και μια επιπλέον ανάλυση σε σχέση με τον κλάδο της εταιρείας (γεωργία, βιομηχανία, κ.λπ.). Παρέχονται, επίσης, στοιχεία για τις διαγραφές των δανείων, τα οποία βοηθούν στην καλύτερη αξιολόγηση της διαχρονικής εξέλιξης των δανείων. Ο ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης δεν λαμβάνει υπόψη τη μείωση των υπολοίπων των δανείων εξαιτίας των διαγραφών. Οι διαγραφές δανείων δεν αποτελούν (σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών, ESA’95) συναλλαγή, αφού δεν συνοδεύονται από ροή μετρητών όπως στην περίπτωση αποπληρωμής ενός δανείου. Τα στοιχεία για τις διαγραφές είναι διαθέσιμα από τον Νοέμβριο του 2002.

Επισημαίνεται ότι στα στοιχεία της χρηματοδότησης περιλαμβάνονται τόσο τα τιτλοποιημένα δάνεια όσο και τα τιτλοποιημένα εταιρικά ομόλογα, παρόλο που τα στοιχεία που έχουν τιτλοποιηθεί δεν περιλαμβάνονται στη συγκεντρωτική λογιστική κατάσταση των ΝΧΙ. Ειδικότερα, στη περίπτωση που ένα πιστωτικό ίδρυμα (ΠΙ) προβεί σε τιτλοποίηση δανείων, τα υπόλοιπα των δανείων όπως αυτά καταγράφονται στη λογιστική της κατάσταση μειώνονται, ως εάν τα δάνεια αυτά να είχαν εξοφληθεί. Στην πραγματικότητα, όμως, τα δάνεια δεν εξοφλούνται, ούτε οι υποχρεώσεις των δανειοληπτών μεταβάλλονται. Τα τιτλοποιημένα δάνεια απλώς μεταβιβάζονται από το ΠΙ σε μια άλλη εταιρία («εταιρία ειδικού σκοπού»), η οποία και έχει πλέον την απαίτηση έναντι του δανειολήπτη. Το ύψος της δανειακής υποχρέωσης του δανειολήπτη δεν μεταβάλλεται και ο δανειολήπτης αγνοεί και το γεγονός ότι το δάνειό του έχει τιτλοποιηθεί. Στην ελληνική αγορά οι τιτλοποιήσεις ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2003.

Τα στοιχεία της χρηματοδότησης παρουσιάζονται χωριστά για την περίοδο 1998-2000 και για τη μετά την 1.1.2001 περίοδο. Επιπλέον, επειδή υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον ερευνητών για μακροχρόνιες ιστορικές σειρές, παρέχεται και ένας πίνακας με μηνιαία στοιχεία για τα δάνεια των πιστωτικών ιδρυμάτων προς τον ιδιωτικό τομέα, ανά κατηγορία, από το 1980.

Α. Στοιχεία για την περίοδο μετά την είσοδο της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ

Β. Στοιχεία για την περίοδο πριν από την είσοδο της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ

Γ. Μακροχρόνιες ιστορικές σειρές

 


Σχετικά Θέματα