Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων των ΝΧΙ

Στον Πίνακα του τμήματος αυτού γίνεται αναλυτικότερη παρουσίαση του χαρτοφυλακίου των τίτλων που έχουν τα πιστωτικά ιδρύματα και τα αμοιβαία κεφάλαια διαθεσίμων από αυτήν που εμφανίζεται στη «Συγκεντρωτική λογιστική κατάσταση ΝΧΙ χωρίς τη Τράπεζα της Ελλάδος – Ενεργητικό». Η ανάλυση αφορά στο νόμισμα, στη διάρκεια και στον εκδότη των διαφόρων τίτλων που κατέχουν τα ΝΧΙ (πλην της Τράπεζας της Ελλάδος). Επισημαίνεται ότι στα στοιχεία των Πινάκων αυτών δεν περιλαμβάνονται τα τιτλοποιημένα εταιρικά ομόλογα.

Τα στοιχεία παρουσιάζονται χωριστά για τη περίοδο πριν από την 1.1.2001 και μετά.


Α. Στοιχεία για την περίοδο μετά την είσοδο της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ (2001-)

 Β. Στοιχεία για την περίοδο πριν από την είσοδο της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ (1998-2000)

 

 


Σχετικά Θέματα