Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Νομισματικά Μεγέθη

Τα νομισματικά μεγέθη στη ζώνη του ευρώ αποτελούνται από ορισμένες υποχρεώσεις των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΝΧΙ) (και, σε ορισμένες περιπτώσεις, της κεντρικής κυβέρνησης) έναντι όλων των κατοίκων της ζώνης του ευρώ πλην των ΝΧΙ και της κεντρικής κυβέρνησης. Οι υποχρεώσεις των ΝΧΙ που περιλαμβάνονται στα νομισματικά μεγέθη είναι το νόμισμα σε κυκλοφορία, οι καταθέσεις μιας ημέρας, οι καταθέσεις προθεσμίας έως 2 ετών, οι καταθέσεις υπό προειδοποίηση έως 3 μηνών, οι συμφωνίες επαναγοράς (repos), τα εκδοθέντα από τα ΝΧΙ χρεόγραφα αρχικής διάρκειας έως 2 ετών και τα μερίδια των αμοιβαίων κεφαλαίων διαθεσίμων (αγοράς χρήματος).

Από τον Ιανουάριο 2001, που η Ελλάδα εντάχθηκε στη ζώνη του ευρώ, τα ελληνικά νομισματικά μεγέθη που υπολογίζονται αφορούν στη λεγόμενη ‘ελληνική συμβολή’ στα αντίστοιχα μεγέθη της ευρωζώνης. Η ‘ελληνική συμβολή’ υπολογίζεται έτσι ώστε, αν αθροιστεί με τις αντίστοιχες ‘συμβολές’ των άλλων χωρών της ζώνης του ευρώ, να προκύψει ακριβώς το νομισματικό μέγεθος της ζώνης του ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι: (α) Σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις, η ‘ελληνική συμβολή’ ισούται με τις καταθέσεις που έχουν στα ελληνικά ΝΧΙ, οι κάτοικοι Ελλάδος και οι κάτοικοι των λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ. (β) Σε ό,τι αφορά τα εκδοθέντα χρεόγραφα από ΝΧΙ (τραπεζικά ομόλογα), η ‘ελληνική συμβολή’ ισούται με τα τραπεζικά ομόλογα που έχουν εκδώσει τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα μείον τα τραπεζικά ομόλογα που κρατάνε στο χαρτοφυλάκιο τους τα ελληνικά ΝΧΙ και έχουν εκδοθεί από ΝΧΙ της ζώνης του ευρώ. Επομένως, η ‘ελληνική συμβολή’ στα εκδοθέντα χρεόγραφα ενδέχεται να είναι και αρνητικό μέγεθος. (γ) Ιδιαίτερο πρόβλημα υπάρχει με τον υπολογισμό της ‘ελληνικής συμβολής’ στη νομισματική κυκλοφορία (τραπεζογραμμάτια και κέρματα σε κυκλοφορία). Από τον Ιανουάριο 2002, που τέθηκαν σε κυκλοφορία τα τραπεζογραμμάτια σε ευρώ και αντικατέστησαν τα εθνικά τραπεζογραμμάτια, η νομισματική κυκλοφορία μπορεί να υπολογιστεί μόνο για το σύνολο της ζώνης του ευρώ και όχι για κάθε χώρα χωριστά. Το Ευρωσύστημα υιοθέτησε έναν συμβατικό κανόνα για τον υπολογισμό της νομισματικής κυκλοφορίας σε κάθε χώρα-μέλος. Σύμφωνα με τον κανόνα αυτόν, η συμβολή της Ελλάδας στη νομισματική κυκλοφορία προκύπτει αν θεωρήσουμε ότι το ποσόν των τραπεζογραμματίων που έχει θέσει σε κυκλοφορία η Τράπεζα της Ελλάδος είναι ανάλογο με τη κλείδα συμμετοχής της Ελλάδας στο μετοχικό κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), εξαιρουμένου του ποσοστού 8% των εκδοθέντων τραπεζογραμματίων που αναλογεί στην ΕΚΤ. Γενικά, σε μΙα νομισματική ένωση αυτό που έχει σημασία είναι η διαμόρφωση της συνολικής προσφοράς χρήματος και όχι η εξέλιξη των μεγεθών ανά χώρα. Υπενθυμίζεται ότι, πριν τη ένταξη της Ελλάδος στη ζώνη του ευρώ, τα νομισματικά μεγέθη που υπολογίζονταν από την Τράπεζα της Ελλάδος αφορούσαν πάντα Στο σύνολο της επικράτειας χωρίς να υπολογίζονται νομισματικά μεγέθη ανά περιφέρεια της χώρας.

Τα στοιχεία της ελληνικής συμβολής στα νομισματικά μεγέθη της ζώνης του ευρώ αρχίζουν από τον Ιανουάριο 2001, όταν η χώρα εντάχθηκε στη ζώνη του ευρώ. Για διευκόλυνση των ερευνητών, η ΕΚΤ (σε συνεργασία με τη Τράπεζα της Ελλάδος) υπολόγισε και ιστορικά στοιχεία για τηΝ περίοδο 1980-2000, που δείχνουν ποια θεωρητικά θα ήταν η ελληνική συμβολή εάν τηΝ περίοδο αυτή υπήρχε η νομισματική ένωση. Τα ιστορικά αυτά στοιχεία αποτελούν ουσιαστικά εκτιμήσεις των νομισματικών μεγεθών της Ελλάδας με βάση τους σημερινούς ορισμούς των νομισματικών μεγεθών και όχι με βάση τους ορισμούς που πράγματι ίσχυαν την περίοδο εκείνη. Ελληνική συμβολή στα νομισματικά μεγέθη της ζώνης του ευρώ

Ιστορικά στοιχεία ελληνικής συμβολής στα νομισματικά μεγέθη της ζώνης του ευρώ


Σχετικά Θέματα