Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Λογιστικές Καταστάσεις ΝΧΙ

Η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσιεύει μηνιαία αναλυτικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των ΝΧΙ από τα οποία προκύπτουν τα νομισματικά και πιστωτικά μεγέθη. Στα ΝΧΙ περιλαμβάνονται η Τράπεζα της Ελλάδος, τα πιστωτικά ιδρύματα (ΠΙ) και τα αμοιβαία κεφάλαια διαθεσίμων (ΑΚΔ). Τα στοιχεία για την περίοδο πριν από τον Ιανουάριο του 2001 (πριν δηλαδή την ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ) μετατράπηκαν σε ευρώ με βάση τον κανόνα που έχει υιοθετήσει η ΕΚΤ. Για την περίοδο, δηλαδή, από 1.1.1999 μέχρι 31.12.2000 (που η ζώνη του ευρώ είχε δημιουργηθεί αλλά η Ελλάδα δεν ήταν μέλος της), η μετατροπή έγινε με βάση την εκάστοτε ισχύουσα ισοτιμία της δραχμής έναντι του ευρώ, ενώ για την περίοδο πριν από την 1.1.1999 η μετατροπή έγινε με βάση τη σταθερή ισοτιμία που ίσχυε στις 31.12.1998 (1 ευρώ = 329,689 δραχμές). Τα στοιχεία παρουσιάζονται χωριστά για την περίοδο πριν από την 1.1.2001 και μετά.

Επιπλέον δημοσιεύεται η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως των Ελληνικών Εμπορικών Τραπεζών σε συγκεντρωτικό επίπεδο, τόσο σε ενοποιημένη όσο και σε ατομική βάση.

 
Α. Στοιχεία για την περίοδο μετά την είσοδο της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ (2001-)

Β. Στοιχεία για την περίοδο πριν από την είσοδο της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ


Σχετικά Θέματα