Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Συγκεντρωτικές λογιστικές καταστάσεις αμοιβαίων κεφαλαίων επενδυτικού χαρακτήρα και ανωνύμων εταιριών επενδύσεων

Στο τμήμα αυτό δημοσιεύονται σε μηνιαία βάση τα βασικά στοιχεία του χαρτοφυλακίου των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), δηλαδή των αμοιβαίων κεφαλαίων του ν.3283/2004, των ανωνύμων εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου του ν.3371/2005 και των ανωνύμων εταιριών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του ν. 778/1999. Στα στοιχεία του τμήματος αυτού περιλαμβάνονται μόνο τα στοιχεία των ‘αμοιβαίων κεφαλαίων επενδυτικού χαρακτήρα’, δηλαδή το σύνολο των αμοιβαίων πλην των ‘αμοιβαίων χρηματαγοράς’, δεδομένου ότι τα ‘αμοιβαία χρηματαγοράς’ περιλαμβάνονται στα Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (ΝΧΙ). Επισημαίνεται, επίσης, ότι τα στοιχεία των αμοιβαίων κεφαλαίων της ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών δε χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό του συνόλου των ‘αμοιβαίων κεφαλαίων επενδυτικού χαρακτήρα’, επειδή τα μερίδιά τους μπορούν να αγοράσουν μόνο ασφαλιστικοί οργανισμοί και όχι το ευρύ κοινό. Οι λογαριασμοί των αμοιβαίων κεφαλαίων της ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών ενσωματώνονται στον τομέα της 'Γενικής Κυβέρνησης' (S.13 στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών 1995) και συγκεκριμένα στον υποτομέα των 'Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης' (S.1314) και όχι στον υποτομέα των 'Λοιπών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων' (S.123) του τομέα των 'Χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων' (S.12).

Η συλλογή των στοιχείων των αμοιβαίων κεφαλαίων ξεκίνησε από την Τράπεζα της Ελλάδος τον Νοέμβριο 2001 με βάση την ΠΔΤΕ 2482/10.10.2001. Από τον Οκτώβριο του 2011 ο τρόπος συγκέντρωσης των στοιχείων μεταβλήθηκε και βασίζεται πλέον σε σύστημα αναλυτικής πληροφόρησης ανά τίτλο του χαρτοφυλακίου των αμοιβαίων κεφαλαίων (security-by-security reporting), σύμφωνα με τα οριζόμενα στη ΠΔΤΕ 2642/16.05.2011. Οι ΑΕΔΑΚ μπορούν να χρησιμοποιούν προαιρετικά το xml schema  για έλεγχο των στοιχείων των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζονται.

Η συλλογή των στοιχείων των εταιριών επενδύσεων ξεκίνησε το Σεπτέμβριο 2002 με βάση την ΠΔΤΕ 2498/ 28.5.2002.

Σημειώνεται, τέλος, ότι τα στοιχεία των αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν σε άλλα αμοιβαία (funds of funds) δεν αναγγέλλονται ως ξεχωριστή κατηγορία, αλλά ενσωματώνονται, αναλόγως της επενδυτικής τους πολιτικής, στην ανάλογη υποκατηγορία αμοιβαίων κεφαλαίων.  

Συγκεντρωτικές λογιστικές καταστάσεις αμοιβαίων κεφαλαίων επενδυτικού χαρακτήρα

Συγκεντρωτικές λογιστικές καταστάσεις εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία 


Σχετικά Θέματα