Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Λοιπά Χρηματοδοτικά Ιδρύματα

Στο τμήμα αυτό δημοσιεύονται σε τριμηνιαία βάση τα βασικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού: (α) των εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), (β) των εταιριών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) και (γ) του συνόλου των λοιπών εταιριών χρηματοδότησης (εταιρίες παροχής πιστώσεων και εταιρίες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών).

Τα στοιχεία για όλες αυτές τις εταιρίες συλλέγονται από τον Σεπτέμβριο 2002 με βάση την ΠΔΤΕ 2498/28.5.2002, με σκοπό τη κατάρτιση των χρηματοπιστωτικών λογαριασμών.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένα πιστωτικά ιδρύματα (ΠΙ) παρέχουν υπηρεσίες leasing και factoring όχι μέσω αυτόνομων θυγατρικών εταιριών, αλλά μέσω κάποιας υπηρεσίας του ίδιου του ΠΙ. Στην περίπτωση αυτή, οι απαιτήσεις του ΠΙ από την παροχή υπηρεσιών leasing/factoring ενσωματώνονται στα δάνεια του ΠΙ και παρουσιάζονται στη λογιστική κατάσταση του ΠΙ. Επομένως, τα στοιχεία που εμφανίζονται στις συγκεντρωτικές λογιστικές καταστάσεις των εταιριών leasing και factoring δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύουν τη συνολική αγορά leasing και factoring στην Ελλάδα. 


Συγκεντρωτικές λογιστικές καταστάσεις εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης

Συγκεντρωτικές λογιστικές καταστάσεις εταιριών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων

Συγκεντρωτικές λογιστικές καταστάσεις λοιπών εταιριών χρηματοδότησης (εταιρίες παροχής πιστώσεων, κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών) 


Σχετικά Θέματα