Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Στατιστικές Πληρωμών

Σκοπός

Οι Στατιστικές Πληρωμών παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών πληρωμών από τους κατοίκους (μη-ΝΧΙ) καθώς και για τα συστήματα πληρωμών και διακανονισμού που λειτουργούν στην ΕΕ. Περιλαμβάνονται δείκτες για τον αριθμό των συμμετεχόντων στις εγχώριες δομές της αγοράς πληρωμών και κυρίως για τον αριθμό και την αξία των πληρωμών που πραγματοποιούνται σε αυτές. Η σύγκριση των δεικτών μεταξύ των χωρών της ΕΕ αναδεικνύει ομοιότητες αλλά και σημαντικές διαφορές στις συναλλακτικές συνήθειες των κατοίκων κάθε χώρας. Οι τελευταίες προκύπτουν είτε λόγω διαφορών στη κουλτούρα πληρωμών, είτε στον χρόνο ενσωμάτωσης καινοτόμων λύσεων πληρωμών είτε κυρίως, λόγω του καθιερωμένου τρόπου λειτουργίας ορισμένων δομών. Στην ΕΕ το ενδιαφέρον εστιάζεται στην περαιτέρω ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις πληρωμές, με στόχο τη εδραίωση μιας ενιαίας αγοράς πληρωμών η οποία θα ενσωματώνει με ασφάλεια, για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, τις καινοτόμες λύσεις πληρωμών που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία.

Κανονιστικό πλαίσιο για τη συλλογή των στοιχείων

Το ΕΣΚΤ έχει υιοθετήσει ένα ενιαίο πλαίσιο βάσει του οποίου οι συμμετέχουσες εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) συλλέγουν στατιστικά στοιχεία από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (ΠΥΠ) και τους διαχειριστές των συστημάτων πληρωμών. Συγκεκριμένα, από το 2014, τα στοιχεία συλλέγονται βάσει των όσων ορίζουν ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1409/2013 της ΕΚΤ για τις Στατιστικές Πληρωμών, και η Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2014/15 σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική (αναδιατύπωση). Οι ΠΥΠ λαμβάνουν σχετικό ερωτηματολόγιο, το οποίο καλούνται να συμπληρώσουν με τα στοιχεία που τους αφορούν. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται ακολουθώντας τη μεθοδολογία και τις οδηγίες που παρέχει η ΤτΕ ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή του παραπάνω κανονιστικού πλαισίου. Ομοίως, συλλέγονται στατιστικά στοιχεία για τα συστήματα πληρωμών από τους διαχειριστές συστημάτων πληρωμών. Από τα συγκεντρωτικά στοιχεία, κάθε ΕθνΚΤ, καταρτίζει τους δείκτες που αφορούν στη χώρα. Αντίστοιχα, η ΕΚΤ συγκεντρώνει τα στοιχεία από τις ΕθνΚΤ και συνθέτει τους δείκτες που αφορούν στην ΕΕ και στην Ευρωζώνη. Η ΕΚΤ περιλαμβάνει τις χρονολογικές σειρές όλων των δεικτών που λαμβάνει από κάθε ΕθνΚΤ στην Αποθήκη Στατιστικών Στοιχείων (ΑΣΣ) ,μέσω της οποίας, τα στοιχεία για τις Στατιστικές Πληρωμών είναι διαθέσιμα στο κοινό. Από το 2014, λόγω της εφαρμογής του νέου κανονιστικού πλαισίου, εκτός από τα στοιχεία που συλλέγονται από τα Πιστωτικά Ιδρύματα, συμπεριλαμβάνονται και στοιχεία από τα Ιδρύματα Πληρωμών και τα Ιδρύματα Έκδοσης Ηλεκτρονικού Χρήματος. Επιπλέον, γεγονότα που επηρεάζουν τη συνέχεια των χρονολογικών σειρών αναφέρονται στις σημειώσεις που συνοδεύουν τους Πίνακες των στοιχείων. Η ΕΚΤ δημοσιεύει τους Πίνακες για τις Στατιστικές Πληρωμών περί τα μέσα Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Επίσης, καταρτίζει και δημοσιεύει την ετήσια αναφορά της για τις Στατιστικές Πληρωμών στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα για τους δείκτες των τελευταίων πέντε ετών ανά χώρα.

Στοιχεία χώρας

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί βρίσκονται οι Πίνακες για τις Στατιστικές Πληρωμών που αφορούν στην Ελλάδα για τα έτη 2012 – 2016.

Πίνακες χώρας

 

Από το σύνολο της στατιστικής πληροφόρησης που παρέχεται, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τον όγκο και την αξία των πληρωμών ανά υπηρεσία πληρωμών. Σε αντίθεση με ότι παρατηρείται στο σύνολο της ΕΕ, στην Ελλάδα, κατά τα παραπάνω έτη, δεν υφίσταται μια σαφής γραμμική αύξηση ή μείωση στη χρήση των βασικών υπηρεσιών πληρωμής, ενδεχομένως διότι οι γενικότερες συνθήκες οικονομικής αναταραχής να επηρέασαν τους σχετικούς δείκτες. Ωστόσο διακρίνεται η τάση για μεγαλύτερη χρήση εκείνων των υπηρεσιών πληρωμής όπου παρέχεται πρόσβαση με ηλεκτρονικό τρόπο (κάρτες πληρωμών και ηλεκτρονικό χρήμα) καθώς επίσης και η μείωση στη χρήση των επιταγών.

Επικοινωνία

Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών και Διακανονισμού
Τμήμα Μελέτης Θεμάτων Μεταφοράς Κεφαλαίων και Λειτουργίας Υποδομών
Μεσογείων 341, ΤΚ 152 31, Χαλάνδρι

 Γιώργος Κορφιάτης  Ηλίας Γρίβας
 +30 210 6799 781  +30 210 6799 783
 ykorfiatis@bankofgreece.gr  igrivas@bankofgreece.gr


Σχετικά Θέματα
 
Σχετικοί Σύνδεσμοι