Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

 Εσωτερική  Οικονομία - Τιμές

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) καταρτίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των μεταβολών του γενικού επιπέδου των τιμών των αγαθών και υπηρεσιών που συνθέτουν το "καλάθι του καταναλωτή". Στο παρελθόν οι αναθεωρήσεις του ΔΤΚ βασίζονταν στις Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) οι οποίες διεξάγονταν ανά πενταετία και καθόριζαν τις σταθμίσεις του ΔΤΚ. Από το 2008 η ΕΟΠ διεξάγεται σε ετήσια βάση, γεγονός που επιτρέπει την ετήσια ενημέρωση των σταθμίσεων του ΔΤΚ. Μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2013 ο ΔΤΚ υπολογιζόταν ως ένας δείκτης σταθερής βάσης. Από τον Ιανουάριο του 2014 υπολογίζεται ως ένας αλυσωτός δείκτης ο οποίος για τους 12 μήνες κάθε έτους έχει ως βάση τον Δεκέμβριο του προηγουμένου έτους. Έτσι, ο ΔΤΚ, από τον Ιανουάριο του 2014 έχει ως βάση τον Δεκέμβριο του προηγουμένου έτους και διατίθεται σε μηνιαία βάση από το 1959 με έτος αναφοράς το έτος 2009.

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) καταρτίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ, παράλληλα με τον ΔΤΚ, στο πλαίσιο του βασικού Κανονισμού του Συμβουλίου ΕΚ 2494/95 και άλλων 11 Κανονισμών που θεσπίζουν συγκεκριμένα μέτρα εφαρμογής για την κατάρτισή του. Ο ΕνΔΤΚ, μαζί με τους αντίστοιχους δείκτες των χωρών-μελών της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), υπεισέρχεται στον υπολογισμό του Monetary Union Index of Consumer Prices (MUICP) για τη μέτρηση του πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής, όπως ορίζονται από τη Συνθήκη για την ΟΝΕ. Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή είναι διαθέσιμος από το 1995 με κοινό έτος βάσης 2015=100.

Πληθωρισμός


Για περισσότερες πληροφορίες, επιλέξτε: 

1. Δείκτης Τιμών Καταναλωτή: Διεύθυνση Οικονομικών και Βραχυχρόνιων Δεικτών ΕΛΣΤΑΤ
2. Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή: Διεύθυνση Οικονομικών και Βραχυχρόνιων Δεικτών ΕΛΣΤΑΤ
3. Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή: EUROPA - Eurostat - DS HICP
4. Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή: ECB: HICP
5.Τράπεζα της Ελλάδος, Στατιστικό δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας: Τράπεζα της Ελλάδος - Στατιστικά Δελτία


Σχετικά Θέματα
Μέσες ετήσιες/μηνιαίες συναλλαγματικές ισοτιμίες έναντι του ευρώ