Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Χρηματοπιστωτικές Αγορές και Επιτόκια 

Η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσιεύει σε μηνιαία βάση στοιχεία σχετικά με την έκδοση χρεογράφων (ομολογιακών δανείων) και μετοχών στην ελληνική κεφαλαιαγορά, δεδομένου ότι η δραστηριότητα αυτή σχετίζεται στενά με την εξέλιξη των νομισματικών και πιστωτικών μεγεθών.

Η έκδοση χρεογράφων από μια επιχείρηση αποτελεί εναλλακτικό του τραπεζικού δανεισμού μέσο χρηματοδότησης και επηρεάζει, επομένως, άμεσα τη διαμόρφωση των τραπεζικών δανείων, ενώ η δυνατότητα του κοινού να τοποθετεί τις αποταμιεύσεις του σε τίτλους επηρεάζει τη δυνατότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων να προσελκύουν καταθετικούς πόρους. Γενικά, ο τρόπος με τον οποίο χρηματοδοτούνται οι τομείς μιας οικονομίας (δηλαδή, αν θα είναι άμεσος, μέσω των εκδόσεων τίτλων στην αγορά, ή έμμεσος, μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων) επηρεάζει τον μηχανισμό μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. Πρωτεύοντα ρόλο στον μηχανισμό αυτόν παίζει η διαμόρφωση των επιτοκίων και η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσιεύει αναλυτικά μηνιαία στοιχεία για την εξέλιξη τόσο των τραπεζικών επιτοκίων καταθέσεων και δανείων όσο και των επιτοκίων των τίτλων του ελληνικού δημοσίου.

Πηγές πληροφόρησης για τα πιο πάνω, εκτός από την Τράπεζα της Ελλάδος, είναι το Υπουργείο Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) και το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποενότητες

  • Εκδόσεις τίτλων στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά
  • Δείκτες τιμών μετοχών Χρηματιστηρίου Αθηνών    
  • Απόδοση τίτλων Ελληνικού Δημοσίου  
  • Επιτόκια τραπεζικών καταθέσεων και δανείων 
  • Επιτόκια Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
  • Επιτόκια - Όγκοι Πράξεων Νομισματικής Πολιτικής  
  • Επιτόκια χρηματαγοράς δραχμής (ιστορικά στοιχεία) 

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα επιτόκια των τραπεζικών καταθέσεων και δανείων μπορείτε να απευθύνεστε στην Τράπεζα της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση mfm_mir.stat@bankofgreece.gr και σχετικά με τις εκδόσεις τίτλων στην ηλεκτρονική διεύθυνση mfm_sec.stat@bankofgreece.gr.


Σχετικά Θέματα