Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

 Eπιτόκια  Kαταθέσεων και Δανείων   

Τον Σεπτέμβριο 2002, η Τράπεζα της Ελλάδος, εφαρμόζοντας την ΠΔ/ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε να συγκεντρώνει από τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα τα τραπεζικά επιτόκια των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ΕΚΤ/2001/18.

Η νέα αυτή σειρά των επιτοκίων ενημερώνεται την 26η εργάσιμη ημέρα μετά το τέλος του μήνα στον οποίο αναφέρονται τα στοιχεία και είναι διαθέσιμη στην παρούσα ιστοσελίδα, ενώ δημοσιεύεται και στο Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας (Πίνακας IV.24). Η σειρά αποτελείται από 18 μεσοσταθμικά επιτόκια διαφόρων κατηγοριών καταθέσεων σε ευρώ και 36 μεσοσταθμικά επιτόκια διαφόρων κατηγοριών δανείων σε ευρώ. Επιπλέον, υπολογίζονται και ορισμένα μέσα επιτόκια για το σύνολο των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ, καθώς και η συνολική διαφορά των επιτοκίων δανείων και καταθέσεων (περιθώριο επιτοκίου).

Γίνεται διάκριση μεταξύ, αφενός, των επιτοκίων που εφαρμόζονται στις νέες καταθέσεις και τα νέα δάνεια που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του μηνός αναφοράς (Πίνακας 1) και, αφετέρου, των επιτοκίων εκτοκισμού του συνολικού υπολοίπου των καταθέσεων και των δανείων όπως αυτά διαμορφώνονται στο τέλος του μηνός αναφοράς (Πίνακας 2). Εκτός από τα επιτόκια, δημοσιεύονται και στοιχεία σχετικά με τα ποσά τόσο όσον αφορά στο ύψος των νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ που πραγματοποιούνται κάθε μήνα (Πίνακας 1α), όσο και όσον αφορά στο υπόλοιπό τους, όπως αυτό διαμορφώνεται στο τέλος κάθε μήνα (Πίνακας 2α). Τα στοιχεία για τα ποσά των καταθέσεων και δανείων που διαβιβάζει κάθε πιστωτικό ίδρυμα, αποτελούν τους συντελεστές στάθμισης στον υπολογισμό των μέσων σταθμικών επιτοκίων της Ελλάδος. Τα συνολικά ποσά που αναφέρονται στους Πίνακες 1α και 2α είναι οι συντελεστές στάθμισης των ελληνικών επιτοκίων που χρησιμοποιούνται από την ΕΚΤ για τον υπολογισμό του μέσου επιτοκίου στη ζώνη του ευρώ. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία του Πίνακα 2α δεν πρέπει να συγχέονται με τα πιστωτικά μεγέθη, δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνουν τα δάνεια σε συνάλλαγμα και τα τιτλοποιημένα δάνεια.

Επειδή είναι γνωστές οι ανάγκες των ερευνητών για ενιαίες μακροχρόνιες σειρές, η ΕΚΤ, σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, προχώρησε σε στατιστικές εκτιμήσεις των επιτοκίων για την προ του Σεπτεμβρίου 2002 περίοδο. Οι εκτιμήσεις αυτές εκτείνονται μέχρι τον Ιανουάριο 1980 (Πίνακας 3). Τονίζεται ότι οι εκτιμήσεις αυτές είναι ‘θεωρητικά επιτόκια’ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οικονομετρικά υποδείγματα, αλλά δεν αποδίδουν πραγματικά ιστορικά δεδομένα επιτοκίων της ελληνικής τραπεζικής αγοράς κατά την περίοδο 1980-2002. Η Τράπεζα της Ελλάδος συγκέντρωνε, βέβαια, στοιχεία για τα τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων και πριν το 2002. Τα πραγματικά αυτά στοιχεία για την περίοδο 1951-2002 (Πίνακας 4) αφορούν, γενικά, σε διαφορετικές από τις σημερινές κατηγορίες επιτοκίων. Αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο συλλογής των νέων σειρών των επιτοκίων και τη σχέση τους με τα προ του 2002 στοιχεία δίνονται στο επισυναπτόμενο σημείωμα «Μεθοδολογικές παρατηρήσεις».


Σχετικά Θέματα