Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Εκδόσεις Τίτλων στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά

Στο τμήμα αυτό παρέχονται μηνιαία στοιχεία από το 1995 για την έκδοση χρεογράφων και μετοχών στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

Τα στοιχεία αναλύονται αναλόγως του τομέα της οικονομίας που διενεργεί την έκδοση και αναλόγως του είδους του τίτλου (σταθερό-κυμαινόμενο επιτόκιο, βραχυχρόνιοι-μακροχρόνιοι τίτλοι). Τα στοιχεία αφορούν, εκτός από τις εκδόσεις και τις εξοφλήσεις, και το ποσό των τίτλων που βρίσκεται σε κυκλοφορία. Πρέπει να σημειωθεί ότι σε όλους τους πίνακες του τμήματος αυτού δεν περιλαμβάνονται οι εκδόσεις που γίνονται στο εξωτερικό και αφορούν κυρίως ορισμένα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. Οι εκδόσεις αυτές του Ελληνικού Δημοσίου περιλαμβάνονται στα στοιχεία από τον Ιανουάριο του 2008 και μετά, με αποτέλεσμα η χρονολογική σειρά να παρουσιάζει ασυνέχεια στην περίοδο αυτή.

Τα στοιχεία για τα ομόλογα παρέχονται σε ονομαστική αξία, ενώ τα στοιχεία για τις μετοχές σε αγοραία αξία. Οι πηγές για τα στοιχεία είναι το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, όσον αφορά στα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, το Χρηματιστήριο Αθηνών όσον αφορά στις εκδόσεις των εισηγμένων σε αυτό εταιριών, ενώ για τα τραπεζικά ομόλογα τα στοιχεία βασίζονται σε σχετικό παράρτημα της μηνιαίας λογιστικής κατάστασης που, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες «Πράξεις Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος», διαβιβάζουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Γενικά, στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται εκδόσεις ομολογιακών δανείων μη εισηγμένων εταιριών εκτός εάν έχει γίνει δημόσια ανακοίνωση από την εκδότρια εταιρία.

Τα στοιχεία για την περίοδο πριν από τον Ιανουάριο 2001 (δηλαδή, πριν την ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ) μετατράπηκαν σε ευρώ με βάση τον κανόνα που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δηλαδή, για την περίοδο από 1.1.1999 μέχρι 31.12.2000 η μετατροπή έγινε με βάση την εκάστοτε ισχύουσα ισοτιμία της δραχμής έναντι του ευρώ, ενώ για την περίοδο πριν από την 1.1.1999 η μετατροπή έγινε με τη σταθερή ισοτιμία που ίσχυε στις 31.12.1998 (1 ευρώ = 329,689 δραχμές).

Τα στοιχεία παρουσιάζονται χωριστά για την περίοδο πριν από την 1.1.2001 και μετά:

Α. Στοιχεία για την περίοδο μετά την είσοδο της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ (2001-)

Β. Στοιχεία για την περίοδο πριν από την είσοδο της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ (1995-2000)


Σχετικά Θέματα