Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Επιτόκια - 'Ογκοι Πράξεων Νομισματικής Πολιτικής

Επιτόκια και Όγκοι Πράξεων Κύριας και Πιο Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδότησης 

Πληροφόρηση σχετική με τις Τακτικές Δημοπρασίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) είναι διαθέσιμη στα
Μηνιαία Δελτία της ΕΚΤ, στα Στατιστικά στοιχεία για τη ζώνη του ευρώ και, συγκεκριμένα, στους πίνακες που αφορούν σε Πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος που κατανέμονται μέσω δημοπρασίας (πίνακας 1.3)/Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 7ήμερης διάρκειας (πίνακας 1.3.1) και Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 3μηνης διάρκειας (πίνακας 1.3.2).

Επιτόκια Πάγιων Διευκολύνσεων
 
Πληροφόρηση σχετική με τα Επιτόκια Πάγιων Διευκολύνσεων της ΕΚΤ είναι διαθέσιμη στα Μηνιαία Δελτία της ΕΚΤ, στα Στατιστικά στοιχεία για τη ζώνη του ευρώ και, συγκεκριμένα, στους πίνακες που αφορούν στα Επιτόκια της ΕΚΤ (πίνακας 1.2).

Επιτόκια Πάγιων Διευκολύνσεων πριν την ένταξη της Τράπεζας της Ελλάδος στο Ευρωσύστημα
(ιστορικά στοιχεία 1995-2000)

Επιτόκια και 'Ογκοι Λοιπών Πράξεων Ανοικτής Αγοράς 

Πληροφόρηση σχετική με τις Λοιπές Πράξεις Ανοικτής Αγοράς της ΕΚΤ είναι διαθέσιμη στα Μηνιαία Δελτία της ΕΚΤ, στα Στατιστικά στοιχεία για τη ζώνη του ευρώ και, συγκεκριμένα, στους πίνακες που αφορούν στις Πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος που κατανέμονται μέσω δημοπρασίας (πιν. 1.3) /
'Αλλες πράξεις μέσω δημοπρασίας (πίνακας 1.3.3).

Επιτόκια και 'Ογκοι Πράξεων Ανοικτής Αγοράς πριν την ένταξη της Τράπεζας της Ελλάδος στο Ευρωσύστημα ( ιστορικά στοιχεία 1998-2000)

Τακτικές Δημοπρασίες Αποδοχής Καταθέσεων 14ήμερης και 3μηνης Διάρκειας

Τακτικές Δημοπρασίες Ενίσχυσης της Ρευστότητας 14ήμερης Διάρκειας

Λοιπές Πράξεις Ανοιχτής Αγοράς για τη Βραχυχρόνια Ρύθμιση της Ρευστότητας 

 
Εξωτραπεζικά Επιτόκια 
 


Σχετικά Θέματα