Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

2η Οδηγία για τις πληρωμές - PSD2 - Χρήσιμες Πληροφορίες

H 2η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πληρωμές (Payment Services Directive 2 – PSD2), που ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με τον ν. 4537/2018, αποτελεί το επόμενο βήμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στις πληρωμές.

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε ανακοινώσεις και πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση της 2ης Οδηγίας για τις πληρωμές στην Ελλάδα.

  • ΠΕΕ 158/5/10.05.2019: Υιοθέτηση κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με προϋποθέσεις χορήγησης εξαίρεσης από μηχανισμό έκτακτης ανάγκης άρθρο 33.6 του Κανονισμού (ΕΕ)2018/389
  • ΠΕΕ 157/4/02.04.2019: Υιοθέτηση των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τα μέτρα ασφάλειας για τους λειτουργικούς κινδύνους και τους κινδύνους ασφάλειας που σχετίζονται με τις υπηρεσίες πληρωμών
  • ΠΕΕ 157/3/02.04.2019 Υιοθέτηση των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για την αναφορά μειζόνων συμβάντων δυνάμει της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ

 

         Υπόδειγμα Αναφοράς Συμβάντων Μεγάλης Σημασίας

 Το υπόδειγμα αποτελεί την αγγλική απόδοση του αντίστοιχου ελληνικού υποδείγματος που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1 της ΠΕΕ 157-3/02.04.2019 για την «Υιοθέτηση των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για την αναφορά μειζόνων συμβάντων δυνάμει της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ». Τα Ιδρύματα Πληρωμών, τα Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος και τα Πιστωτικά Ιδρύματα οφείλουν σε περίπτωση συμβάντος που πληροί τα κριτήρια της εν λόγω ΠΕΕ, να συμπληρώνουν την αγγλική έκδοση του υποδείγματος. Το συμπληρωμένο υπόδειγμα θα αποστέλλεται από τα ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Sec.ITsupervision@bankofgreece.gr

Εθνικός Αριθμός Αναγνώρισης των Ελληνικών ιδρυμάτων για τους σκοπούς της PSD2

Ως Εθνικός Αριθμός Αναγνώρισης των ελληνικών ιδρυμάτων πληρωμών, ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος και των πιστωτικών ιδρυμάτων, για τoυς σκοπούς της PSD2, θεωρείται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) που εμφανίζεται στα εθνικά μητρώα αλλά και στα μητρώα της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (European Banking Authority - EBA).