Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007

Με βάση τις εκχωρηθείσες από το άρθρο 14 του ν. 3606/2007 αρμοδιότητες υλοποίησης του προγράμματος πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων, εκδόθηκε η κοινή απόφαση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β΄ 2452/13.11.2015), σύμφωνα με την οποία κατά την παροχή των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 2 της ως άνω κοινής απόφασης πρέπει να απασχολούνται μόνον πρόσωπα τα οποία διαθέτουν πιστοποιητικό καταλληλότητας.

Η ως άνω απόφαση προβλέπει τη χορήγηση εννέα (9) τύπων πιστοποιητικών, (α1), (α2), (β1), (β), (γ), (δ), (ε), (στ1) και (στ2), και προσδιορίζει αναλυτικά τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται πιστοποιημένοι υπάλληλοι.

Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αρμόδια:

α) για την πιστοποίηση προσώπων που απασχολούνται σε πιστωτικά ιδρύματα εφόσον ο υποψήφιος έχει επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, οι οποίες διενεργούνται επί συγκεκριμένης ύλης, ή έχει συμμετάσχει με επιτυχία σε σεμινάρια πιστοποίησης, και

β) για την ανανέωση της ισχύoς πιστοποιητικού που έχει χορηγήσει, ανεξάρτητα από το αν το πιστοποιημένο πρόσωπο απασχολείται σε πιστωτικό ίδρυμα κατά το χρόνο ανανέωσης, εφόσον έχει επιτύχει στην εξέταση του τμήματος «Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς» ή έχει συμμετάσχει με επιτυχία στο σεμινάριο επιμόρφωσης.

Η ύλη των εξετάσεων δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Έχει συγκροτηθεί τριμελής Επιτροπή Εξετάσεων, με πρόεδρο και μέλη καθηγητές πανεπιστημίων, η οποία εποπτεύει τη διενέργεια των εξετάσεων.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, στα σεμινάρια πιστοποίησης και στα σεμινάρια επιμόρφωσης πρέπει να υποβληθούν συγκεκριμένα δικαιολογητικά και να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α. ο υποψήφιος να πληροί ελάχιστες προϋποθέσεις προσωπικής αξιοπιστίας,
β. ο υποψήφιος να έχει τα ελάχιστα τυπικά προσόντα που προσδιορίζονται στην κοινή απόφαση και
γ. ο υποψήφιος, είτε ατομικά είτε μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων, να έχει καταβάλει στην Τράπεζα της Ελλάδος το προβλεπόμενο τέλος.

Στην παρούσα σελίδα παρέχονται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες και σχετίζονται με:

  - το θεσμικό πλαίσιο,
  - τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
  - τις ανακοινώσεις/τα αποτελέσματα των εξετάσεων,
  - την τράπεζα θεμάτων,
  - τον πίνακα των πιστοποιημένων υπαλλήλων


Σχετικά Θέματα