Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Τράπεζα Θεμάτων


Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνουν ότι η επιλογή των ερωτήσεων για τη διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας στελεχών της Κοινής Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β΄ 1925/30 05.2018), όπως ισχύει, στις ενότητες:

- Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς για τα πιστοποιητικά α1-δ
- Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς α1
- Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς α2 και
- Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς β1

θα διενεργείται εφεξής μέσα από Τράπεζα Θεμάτων.

Τις ερωτήσεις ετοίμασε η Επιτροπή Εξετάσεων του άρθρου 93 του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ Α 14/30.01.2018). Οι ερωτήσεις προέρχονται από την ύλη που έχει καθορισθεί με την από 06.03.2018 Κοινή Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β΄ 5992/31.12.2018), όπως ισχύει.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Εξετάσεων:

1. Οι ερωτήσεις κάθε θεματικής ενότητας της Τράπεζας Θεμάτων είναι της ίδιας βαρύτητας.
2. Η βαρύτητα κάθε Θεματικής Ενότητας, εκφράζεται ως το ποσοστό του αριθμού των ερωτήσεων που την αφορούν σε σχέση με το συνολικό αριθμό των ερωτήσεων που περιέχει η Τράπεζα Θεμάτων. Η αναλογία αυτή, προσδιορίζει τον αριθμό των ερωτήσεων με τις οποίες θα συμμετάσχει κάθε Θεματική Ενότητα στο σύνολο των ερωτήσεων.
3. Η επιλογή ερωτήσεων για κάθε εξεταστική, υλοποιείται μέσω μηχανογραφικής εφαρμογής, που διασφαλίζει αφενός την τυχαιότητα της επιλογής των ερωτήσεων και αφετέρου τη διαφορετική σειρά κατάταξης της ορθής απάντησης μεταξύ των επιλέξιμων.
4. Για την επιτυχή εξέταση απαιτείται ορθή απάντηση:
- σε τουλάχιστον 28 από τις 40 ερωτήσεις, (ποσοστό 70%) για το Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς για τα πιστοποιητικά α1 – δ και τα Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς α1,
- σε τουλάχιστον 24 από τις 40 ερωτήσεις, (ποσοστό 60%) για τα Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς α2 και για τα Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς β1.
5. Το πλήθος, το είδος των ερωτήσεων και η αναλογία των ερωτήσεων που θα αντλούνται από κάθε Θεματική Ενότητα, θα αναπροσαρμόζονται ώστε να διασφαλίζεται διαρκώς η απαιτούμενη συνέπεια με την εξεταστέα ύλη, όπως αυτή εκάστοτε θα επικαιροποιείται με Κοινή Απόφαση των δυο Αρχών.

Η πιο πάνω διαδικασία θα αξιολογείται περιοδικά και θα αναπροσαρμόζεται, όταν και όπως απαιτείται, ώστε να καλύψει σταδιακά τις εξετάσεις για κάθε πιστοποιητικό, με έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, μέσω των διαδικτυακών τόπων των δυο Αρχών.

Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς (α1 – δ):

(Το αρχείο των ερωτήσεων αναρτήθηκε στις 01.02.2019)

Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών
Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων
Δευτερογενής Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση Συναλλαγών

Εισαγωγή Χρηματοπιστωτικών Μέσων
Υποχρεώσεις Ενημέρωσης και Διαφάνειας στην Κεφαλαιαγορά
Προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και από πράξεις χειραγώγησης της Αγοράς (κατάχρηση της αγοράς)
Πρόληψη και Καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας


Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς α1 (Λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση εντολών σε κινητές αξίες):

Στατιστικές Έννοιες
Απόδοση/ Κίνδυνος
Αγορές
Συναλλαγές
Μετοχές
Ομόλογα
Αμοιβαία Κεφάλαια/ Δείκτες


Ειδικά θέματα κεφαλαιαγοράς α2 (Λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση εντολών σε παράγωγα προϊόντα): Το αρχείο των ερωτήσεων αναρτήθηκε στις 05.03.2019

Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα
Αγορά παραγώγων
Arbitrage
Προθεσμιακά συμβόλαια και ΣΜΕ
Δικαιώματα προαίρεσης
Swaps
Ανοικτές πωλήσεις
Warrants

Ειδικά θέματα κεφαλαιαγοράς β1 (Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες):

Κεφάλαιο 1 - Μακροοικονομικά μεγέθη- Οικονομικοί κύκλοι - Οικονομική Πολιτική - Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κεφάλαιο 2 - Χρηματαγορές - Αγορές Συναλλάγματος
Κεφάλαιο 3 - Αποτελεσματικότητα αγορών- Συμπεριφορά επενδυτών – Εποπτεία / Έλεγχος
Κεφάλαιο 4 - Εξαγορές - Συγχωνεύσεις - Φορολογία κεφαλαιακής υπεραξίας, συναλλαγών, συλλογικών επενδύσεων
Κεφάλαιο 5 - Μετοχές, Απόδοση, Κίνδυνος
Κεφάλαιο 6 - Ομολογίες
Κεφάλαιο 7 - Τιτλοποίηση, Σύνθετα προϊόντα