Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Θεσμικό Πλαίσιο

Στην ενότητα “Θεσμικό πλαίσιο” παρατίθεται το πλαίσιο, καθώς και άλλα θέματα που αφορούν την πιστοποίηση στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, στην ενότητα αυτή βρίσκονται:

Ο ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις».

Η Κοινή Απόφαση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών» (ΦΕΚ Β΄1168 /16.6.2009).

Η Κοινή Απόφαση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση της επαγγελματικής επάρκειας αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών» (ΦΕΚ Β΄1168 /16.6.2009).

Ανακοινώσεις Επιτροπής Εξετάσεων

Δομή και Διαδικασία Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Καταλληλότητας Προσώπων

Μεταβολή της βάσης επιτυχίας στις εξεταζόμενες ενότητες Νομοθετικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς και Ειδικά Θέματα (α1)

Έγγραφο Διαβούλευσης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τις διαδικασίες, το γενικό προσανατολισμό και τους στόχους του προγράμματος επαγγελματικής πιστοποίησης υπαλλήλων και στελεχών που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες.

Η Κοινή Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007» (ΦΕΚ Β΄ 2452/13.11.2015).

Η Κοινή Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Τροποποίηση της κοινής απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β’ 2452/13.11.2015)) «Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007» (ΦΕΚ Β΄288/7.2.2017).

Η Κοινή Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007» (ΦΕΚ Β΄ 2452/13.11.2015).

Η Κοινή Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Τροποποίηση της από 26.10.2015 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (συνεδρίαση 3/735/22.10.2015) «Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007» (ΦΕΚ Β’ 2452/13.11.2015)» (ΦΕΚ Β΄4462/30.12.2016).
 
Κοινές αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την ανάθεση της διενέργειας των εξετάσεων πιστοποίησης του άρθρου 11 και των σεμιναρίων πιστοποίησης του άρθρου 16 της κοινής απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β΄2452/13.11.2015) (ΦΕΚ Β΄/586/4.3.2016).

Κοινή απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την ανάθεση της διενέργειας των σεμιναρίων επιμόρφωσης του άρθρου 21 της κοινής απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β΄2452/13.11.2015) (ΦΕΚ Β΄/1926/29.6.2016).

Η Κοινή Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Έγκριση διενέργειας σεμιναρίου πιστοποίησης και σεμιναρίου επιμόρφωσης για το πιστοποιητικό (ε) – Διάθεση μεριδίων ή μετοχών ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, που θα διενεργούνται από το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ), της ΕΕΤ» (ΦΕΚ Β΄288/7.2.2017).

Κοινή απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Έγκριση διενέργειας σεμιναρίου επιμόρφωσης από τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. για τα πιστοποιητικά (α1) έως (δ), (ε), (στ1) και (στ2) με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής αναμετάδοσης (webinar)» (ΦΕΚ Β΄/1665/15.5.2017).

Κοινή απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ανάθεση διενέργειας των εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας στην PEOPLECERT ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» (ΦΕΚ Β΄/2463/19.7.2017).

Κοινή Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018» (ΦΕΚ B' 931/16.3.2018).