Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Διμερή Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Διμερή Πρωτόκολλα Συνεργασίας μεταξύ Τράπεζας της Ελλάδος και Αρχών της Αλλοδαπής

Εδώ εμφανίζονται πληροφορίες για τα διμερή Πρωτόκολλα Συνεργασίας που έχει υπογράψει η Τράπεζα της Ελλάδος με αρχές της αλλοδαπής.

Tα διμερή μνημόνια είναι ομοιόμορφα ως προς το περιεχόμενο και ακολουθούν τις βασικές αρχές συνεργασίας μεταξύ εποπτικών αρχών που έχει εισαγάγει η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία και οι οποίες εφαρμόζονται και από τις εκτός της ΕΕ χώρες. Τα μνημόνια αυτά έχουν αποτελέσει τη βάση για τη συνεργασία και την άμεση επικοινωνία της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος με αντίστοιχες ξένες εποπτικές αρχές για θέματα σχετικά με: 

  • την παροχή άδειας εγκατάστασης σε πιστωτικά ιδρύματα και την επέκταση του δικτύου τους,
  • την ανταλλαγή εποπτικών πληροφοριών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την πορεία των τραπεζών στις χώρες υποδοχής, προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά την τρέχουσα εποπτική διαδικασία ή τους επιτόπιους ελέγχους,
  • την καταλληλόλητα των στελεχών που πρόκειται να είναι υπεύθυνα για μονάδες στο εξωτερικό,
  • τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων από τη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος στις χώρες υποδοχής,
  • την παρακολούθηση ειδικών κινδύνων,
  • τη διαχείριση κρίσεων,
  • ad hoc θέματα.

Στους πιο κάτω πίνακες εμφανίζονται οι χώρες και οι αντίστοιχες εποπτικές αρχές με τις οποίες έχει υπογράψει πρωτόκολλα συνεργασίας η Τράπεζα της Ελλάδος. Σε αυτές τις χώρες περιλαμβάνονται τόσο μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΠΙΝΑΚΑΣ Α) όσο και τρίτες χώρες (ΠΙΝΑΚΑΣ Β).

Σε στάδιο συζητήσεων βρίσκεται η υπογραφή πρωτοκόλλων συνεργασίας της Τράπεζας της Ελλάδος με τις κεντρικές τράπεζες της Αιγύπτου, της Ρωσίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Νοτίου Αφρικής. Επίσης, η Τράπεζα της Ελλάδος συνεργάζεται από το 2002 μέσω της ανταλλαγής επιστολών με τη Swiss Federal Banking Commission για θέματα άσκησης εποπτείας σε υποενοποιημένη βάση που αφορούν τις δραστηριότητες συγκεκριμένου τραπεζικού ομίλου στα Βαλκάνια.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τις προαναφερθείσες εποπτικές αρχές, πατώντας στην ανάλογη επιλογή στο μενού δεξιά, μπορείτε να μεταβείτε στον αντίστοιχο ιστοχώρο.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

 Κράτος-Μέλος της ΕΕ   Εποπτική αρχή
 Ιταλία  Banca d’ Italia
 Ολλανδία  De Nederladsche Bank
 Γερμανία  Bundesanstalt für Finanzdiensleistungsaufsicht (BaFin)
 Γαλλία  Commission Bancaire
 Ηνωμένο Βασίλειο  Financial Services Authority (FSA)
 Κύπρος  Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
 Ρουμανία  National Bank of Romania
 Βουλγαρία  Bulgarian National Bank

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

 Τρίτες χώρες

 Εποπτική αρχή

Αλβανία

Bank of Albania

Σερβία

National Bank of Serbia

Τουρκία

Banking Regulation and Supervision Agency of Turkey

Ουκρανία

National Bank of Ukraine

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

National Bank of the Republic of Macedonia (Η ανωτέρω ονομασία αποτελεί την επωνυμία της κεντρικής τράπεζας της ΠΓΔΜ βάσει του καταστατικού της και η Τράπεζα της Ελλάδος έχει εκφράσει την πάγια επιφύλαξη της Ελλάδος ως προς τη συγκεκριμένη χρήση της λέξης "Μακεδονία")


 
Σχετικοί Σύνδεσμοι