Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Eυρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοοικονομικής Εποπτείας

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ) περιλαμβάνει τις τρεις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) και τις εθνικές εποπτικές αρχές. Βασικό καθήκον του είναι να διασφαλίζει συνεπή και κατάλληλη χρηματοπιστωτική εποπτεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Το ΕΣΧΕ καλύπτει τόσο τη μακροπροληπτική όσο και τη μικροπροληπτική εποπτεία.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) είναι αρμόδιο για τη μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην ΕΕ.

Μεταξύ των κύριων καθηκόντων του ΕΣΣΚ περιλαμβάνονται: 

  • η συλλογή και ανάλυση πληροφοριών για τον εντοπισμό συστημικών κινδύνων,
  • η έκδοση συστάσεων για τη λήψη μέτρων με σκοπό την αντιμετώπιση των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί,
  • η συνεργασία και ο συντονισμός με τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και τα διεθνή φόρα.

Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές

Οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές είναι:

  • η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ),
  • η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) και
  • η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ).

Το έργο των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών επικεντρώνεται στην εναρμόνιση της χρηματοπιστωτικής εποπτείας στην ΕΕ μέσω της ανάπτυξης ενιαίου εγχειριδίου κανόνων για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Επιπλέον, οι αρχές αξιολογούν τυχόν κινδύνους και ευπάθειες του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Οι ανωτέρω τρεις αρχές συμμετέχουν σε Μεικτή Επιτροπή ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή μεταξύ των τριών τομέων του χρηματοπιστωτικού συστήματος και να υιοθετούνται κοινές θέσεις σε θέματα εποπτείας χρηματοπιστωτικών ομίλων.

Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ)

Το έργο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) στοχεύει στην εξασφάλιση αποτελεσματικού επιπέδου προληπτικής ρύθμισης και εποπτείας του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα ώστε να διατηρείται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην ΕΕ και η εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού τομέα.

Η ΕΑΤ έχει καθήκον, μέσω της θέσπισης δεσμευτικών τεχνικών προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών, να δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό ενιαίο εγχειρίδιο εποπτικών κανόνων για τον τραπεζικό τομέα που θα συμβάλλει στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού και σε υψηλά επίπεδα προστασίας καταθετών, επενδυτών και καταναλωτών.

Επιπλέον, αξιολογεί τους κινδύνους και τις ευπάθειες του τραπεζικού τομέα της ΕΕ παράγοντας τακτικές εκθέσεις εκτίμησης κινδύνων και διενεργώντας πανευρωπαϊκές ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.

Η ΕΑΤ είναι επιφορτισμένη και με άλλα καθήκοντα όπως η διερεύνηση της ανεπαρκούς εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ από τις εθνικές αρχές και η παροχή ανεξάρτητων συμβουλών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο ή στην Επιτροπή.

Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ)

Το έργο της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) περιλαμβάνει την πρόληψη των κινδύνων αποσταθεροποίησης του ασφαλιστικού τομέα. Η Αρχή έχει καθήκον να διασφαλίζει τη σταθερότητα των ασφαλιστικών αγορών και την προστασία των ασφαλισμένων και των μελών των συνταξιοδοτικών συστημάτων.

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) είναι μια ανεξάρτητη αρχή της ΕΕ, σκοπός της οποίας είναι η βελτίωση της προστασίας των επενδυτών και η προώθηση της σταθερής και εύρυθμης λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών.


 
Σχετικοί Σύνδεσμοι