Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Σημαντικές Ανακοινώσεις

Δημοσίευση Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας

Δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών η πρώτη Έκθεση Εκτίµησης Εθνικού Κινδύνου για τη Νοµιµοποίηση Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και τη Χρηµατοδότηση της Τροµοκρατίας, σε συνέχεια της έγκρισής της από την Επιτροπή Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και της Χρηματοδότησης της Διάδοσης Όπλων Μαζικής Καταστροφής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8, παρ. 7.α.(γγ) του ν. 4557/2018.

Τα εποπτευόμενα ιδρύματα καλούνται να εξετάσουν αναλυτικά την εν λόγω έκθεση και να τη λάβουν υπόψη στο πλαίσιο των δικών τους εκτιμήσεων κινδύνου Ξεπλύματος Χρήματος/Χρηματοδότησης Τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35, παρ. 1 και 2, του ν. 4557/2018 και στο πλαίσιο των προβλεπόμενων στην παρ. 1.3 (i) στοιχείο ε και στο κεφ. 4 περί προσέγγισης με βάση τον κίνδυνο της Απόφασης ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009. Τα εποπτευόμενα ιδρύματα θα πρέπει να επικεντρωθούν ανάλογα με τον κλάδο δραστηριοποίησής του, στα επιμέρους κεφάλαια της έκθεσης που αφορούν στην εκτίμηση απειλής και ιδίως στην εκτίμηση τρωτότητας του τραπεζικού τομέα, του τομέα ασφαλίσεων ζωής και του τομέα λοιπών χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Οι εκτιμήσεις τρωτότητας των εν λόγω τομέων εκπονήθηκαν από ομάδες εργασίας με επικεφαλής στελέχη του Τμήματος Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων της Τράπεζας της Ελλάδος και συμμετοχή εκπροσώπων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και αποτυπώνουν την τρωτότητα έκαστου χρηματοοικονομικού κλάδου, όπως αυτή διαμορφώνεται από τον εγγενή κίνδυνο ΞΧ/ΧΤ των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και από την αξιολόγηση των γενικών μηχανισμών ελέγχου για την πρόληψη του ΞΧ/ΧΤ.

 

Ανακοινώσεις FATF για χώρες με στρατηγικές αδυναμίες και χώρες υπό ειδική παρακολούθηση

 

  • Δημόσια Ανακοίνωση της FATF του Φεβρουαρίου 2019 για τις χώρες που παρουσιάζουν στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και για τις οποίες απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες
  • Έγγραφο της FATF του Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας χωρών που τελούν υπό ειδική παρακολούθηση από τη FATF
  • Δημόσια Ανακοίνωση της FATF του Οκτωβρίου 2018 για τις χώρες που παρουσιάζουν στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και για τις οποίες απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες
  • Έγγραφο της FATF του Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας χωρών που τελούν υπό ειδική παρακολούθηση από τη FATF
  • Δημόσια Ανακοίνωση της FATF του Ιουνίου 2018 για τις χώρες που παρουσιάζουν στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και για τις οποίες απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες
  • Έγγραφο της FATF του Ιουνίου 2018 σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας χωρών που τελούν υπό ειδική παρακολούθηση από τη FATF
  • Δημόσια Ανακοίνωση της FATF του Φεβρουαρίου 2018 για τις χώρες που παρουσιάζουν στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και για τις οποίες απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες
  • Έγγραφο της FATF του Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας χωρών που τελούν υπό ειδική παρακολούθηση από τη FATF
  • Ανακοίνωση της FATF του Νοεμβρίου 2017 για τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας

 

 


Σχετικά Θέματα