Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Οδηγίες και Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • Κανονισμός (EE) 847/2015 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών και περί κατάργησης του Kανονισμού (ΕΚ) 1781/2006
  Η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του Κανονισμού είναι η 26η Ιουνίου 2017.
 • Οδηγία 2015/849/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2015 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του Kανονισμού (ΕΕ) 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της Oδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της Oδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής
 • Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/138/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ
 • Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1108 της Επιτροπής, της 7ης Μαΐου 2018, για τη συμπλήρωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τα κριτήρια για τον ορισμό κεντρικών σημείων επαφής από τους εκδότες ηλεκτρονικού χρήματος και τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, καθώς και με κανόνες σχετικά με τα καθήκοντα των εν λόγω κεντρικών σημείων επαφής
 • Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής, της 31.1.2019 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ελάχιστες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν και το είδος των επιπρόσθετων μέτρων που πρέπει να λαμβάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί για τον μετριασμό του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε ορισμένες τρίτες χώρες

 

  Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου
 • Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1675 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες.
 • Κανονισμός (ΕΕ) 2018/105 της Επιτροπής της 27ης Οκτωβρίου 2017 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675, όσον αφορά την προσθήκη της Αιθιοπίας στον κατάλογο τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου στον πίνακα στο σημείο I του παραρτήματος.
 • Κανονισμός (ΕΕ) 2018/212 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2017 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 για τη συμπλήρωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την προσθήκη της Σρι Λάνκα, του Τρινιδάδ και Τομπάγκο και της Τυνησίας στον πίνακα του σημείου Ι του παραρτήματος
 • Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1467 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 2018 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την προσθήκη του Πακιστάν στον πίνακα του σημείου I του παραρτήματος
 
           Εφαρμογή Περιοριστικών Μέτρων (Οικονομικές Κυρώσεις) 
 1. Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή και αξιολόγηση των περιοριστικών μέτρων (κυρώσεων) στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ
 2. Αναθεώρηση βέλτιστων πρακτικών της Ε.Ε. για την αποτελεσματική εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων (κυρώσεων)

 

 


Σχετικά Θέματα
 
Σχετικοί Σύνδεσμοι