Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Τεχνικά Ρυθμιστικά Πρότυπα, Κατευθυντήριες Οδηγίες και Γνώμες Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών

Τεχνικά Ρυθμιστικά Πρότυπα

1. Σχέδιο Κοινών Τεχνικών Ρυθμιστικών Προτύπων σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί για την μείωση του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όταν το θεσμικό πλαίσιο τρίτης χώρας δεν επιτρέπει την εφαρμογή των πολιτικών και διαδικασιών σε επίπεδο ομίλου.

Κατευθυντήριες Οδηγίες

1. Κατευθυντήριες Οδηγίες για την προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο

Κοινές Κατευθυντήριες Οδηγίες για τους παράγοντες κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 17 και το άρθρο 18, παράγραφο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την απλουστευμένη και την αυξημένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη και τους παράγοντες τους οποίους θα πρέπει να εξετάζουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί κατά την εκτίμηση του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέεται με τις επιμέρους επιχειρηματικές σχέσεις και τις περιστασιακές συναλλαγές.

2. Κατευθυντήριες Οδηγίες για την εποπτεία με βάση τον κίνδυνο

Κοινές Κατευθυντήριες Οδηγίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά μιας επί τη βάσει κινδύνου εποπτικής προσέγγισης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και τα προς λήψη μέτρα όταν ασκείται εποπτεία ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου.

3. Κατευθυντήριες Οδηγίες για την αποτροπή της χρησιμοποίησης των μεταφορών κεφαλαίων για ΞΧ/ΧΤ

Κοινές Κατευθυντήριες Οδηγίες βάσει του άρθρου 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/847 σχετικά με τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνουν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών (ΠΥΠ) προκειμένου να εντοπίζουν στοιχεία που απουσιάζουν ή ελλιπή στοιχεία για τον πληρωτή ή τον δικαιούχο και τις διαδικασίες που θα πρέπει να εφαρμόζουν για τον χειρισμό των μεταφορών χρηματικών ποσών που δεν συνοδεύονται από τα απαιτούμενα στοιχεία.

Γνώμες

1. Κοινή Γνώμη σχετικά με τη χρήση καινοτόμων λύσεων στη διαδικασία δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, από πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

2. Κοινή Γνώμη σχετικά με τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που πλήττουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ένωσης.

3. Γνώμη της EBA σχετικά με την εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες, οι οποίοι αιτούνται άσυλο και προέρχονται από τρίτες χώρες ή περιοχές υψηλού κινδύνου