Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Θέματα Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων

Με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα ορίζονται τα «μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα» (non performing exposures) και νέοι κανόνες διαχείρισης των «ανοιγμάτων υπό ρύθμιση» (forborne exposures).

Ο νέος ορισμός των «ανοιγμάτων» (exposures) είναι ευρύτερος των «δανείων», καθώς περιλαμβάνει όλα τα χρεωστικά μέσα (δάνεια και προκαταβολές και χρεωστικούς τίτλους), όπως και ανοίγματα εκτός ισολογισμού.

Ο νέος ορισμός των «μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων» περιλαμβάνει, εκτός των ανοιγμάτων με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών, και ανοίγματα «αβέβαιης είσπραξης», τα οποία χαρακτηρίζονται ως «μη εξυπηρετούμενα» με ποιοτικά κριτήρια, παρόλο που είτε είναι ενήμερα είτε παρουσιάζουν καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών.

Το Μάιο του 2014 η Τράπεζα της Ελλάδος με την ΠΕΕ 42/30.5.2014 καθόρισε ένα ειδικό πλαίσιο υποχρεώσεων για τη διαχείριση από τα πιστωτικά ιδρύματα των ανοιγμάτων τους σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους. Το πλαίσιο αυτό προβλέπει τις εξής βασικές υποχρεώσεις:

α) την καθιέρωση οργανωτικά ανεξάρτητης λειτουργίας διαχείρισης των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων,
β) τη θέσπιση χωριστής καταγεγραμμένης στρατηγικής διαχείρισης των ως άνω ανοιγμάτων, η υλοποίηση της οποίας θα υποστηρίζεται από τα κατάλληλα μηχανογραφικά συστήματα και διαδικασίες,
γ) την καθιέρωση περιοδικής υποβολής αναφορών προς τη διοίκηση του πιστωτικού ιδρύματος και την Τράπεζα της Ελλάδος.

Το Φεβρουάριο του 2015 η Τράπεζα της Ελλάδος με την ΠΕΕ 47/9.2.2015 εισήγαγε τροποποίηση-βελτίωση των πινάκων υποβολής στοιχείων βάσει της ΠΕΕ 42/30.5.2014. Βασικά σημεία ενδιαφέροντος των νέων πινάκων υποβολής είναι τα ακόλουθα : 

  • Αναλυτική κατηγοριοποίηση των χαρτοφυλακίων σύμφωνα με τη γενική αρχή της «αμοιβαίας αποκλειστικότητας» μεταξύ των επιμέρους υποκατηγοριών.
  • Αναλυτική πληροφόρηση ανά κατηγορία χαρτοφυλακίου και με βάση τις ημέρες καθυστέρησης.
  • Καθιέρωση ειδικής υποκατηγορίας «καταγγελμένων» [denounced] ανοιγμάτων στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, λόγω της ανάγκης ειδικής παρακολούθησής τους, και ανάλυση των διαδικασιών διαχείρισής τους.
  • Ανάλυση των εξασφαλίσεων ανά είδος εξασφάλισης.
  • Κλαδική ανάλυση των επιχειρηματικών δανείων.
  • Ελάχιστη τυποποίηση και κατάταξη των ρυθμίσεων και λύσεων οριστικής διευθέτησης ευρείας εφαρμογής σε 22 ενδεικτικούς τύπους.

Τον Αύγουστο του 2016 η Τράπεζα της Ελλάδος με την ΠΕΕ 102/30.8.2016 εισήγαγε τροποποίηση-βελτίωση των πινάκων υποβολής της ΠΕΕ 42/30.5.2014, ώστε να συμπεριληφθούν νέα δεδομένα που θα επιτρέπουν την παρακολούθηση:

  • των επιχειρησιακών στόχων και των Βασικών Δεικτών Αξιολόγησης (KPIs), σχετικά με τις ενέργειες των τραπεζών για τη διευθέτηση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους.
  • των ενεργειών διαχείρισης των δανείων σε καθυστέρηση σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας.

Το Μάρτιο και Απρίλιο του 2018 η Τράπεζα της Ελλάδος με την ΠΕΕ 134/05.03.2018 και την ΠΕΕ 136/02.04.2018 εισήγαγε εκ νέου τροποποίηση-βελτίωση των πινάκων υποβολής της ΠΕΕ 42/30.5.2014, ώστε να συμπεριληφθούν νέα δεδομένα που θα επιτρέπουν την παρακολούθηση:

      • των διαδικασιών πλειστηριασμού στις οποίες συμμετέχουν οι υπόχρεοι υποβολής,

      • των εξασφαλίσεων που λαμβάνονται με απόκτηση, και

      • τη συμμετοχή των υπόχρεων υποβολής στον Εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών.

Οι πίνακες υποβολής του νέου υποδείγματος COR25 θα υποβάλλονται ανά τρίμηνο από τα υπόχρεα ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα σε ατομική βάση, για τις υποβολές που αφορούν στοιχεία από την 31.12.2016 και εφεξής, σύμφωνα με τις σχετικές Οδηγίες Συμπλήρωσης. Ο πρώτος πίνακας θα υποβάλλεται επίσης ανά τρίμηνο σε ενοποιημένη βάση.

Η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσιεύει σε τριμηνιαία βάση συγκεντρωτική Έκθεση για την εξέλιξη των λειτουργικών στόχων και επιλεγμένων δεικτών αξιολόγησης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.