Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Δημοσιοποίηση εποπτικών πρακτικών
[Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 650/2014]

Η Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, καθιέρωσε απαιτήσεις δημοσιοποίησης τόσο για τα πιστωτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις επενδύσεων όσο και για τις εποπτικές αρχές της ΕΕ.

Για τη διασφάλιση της συγκρισιμότητας των εποπτικών δημοσιοποιήσεων μεταξύ των διαφόρων εποπτικών αρχών της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 650/2014 που θεσπίζει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με το μορφότυπο, τη δομή, τον κατάλογο των περιεχομένων και την ημερομηνία ετήσιας δημοσίευσης των πληροφοριών που πρέπει να δημοσιοποιούνται από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Στην παρούσα ενότητα εμφανίζονται οι πληροφορίες που απαιτείται να δημοσιοποιεί η Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τον ανωτέρω Κανονισμό.

Επισημαίνεται ότι οι ακόλουθες πληροφορίες αφορούν πιστωτικά ιδρύματα και όχι επιχειρήσεις επενδύσεων, για τις οποίες αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται αφορούν τα εξής:

Α. Νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις καθώς και γενικές κατευθυντήριες γραμμές που υιοθετούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο εφαρμογής του πλαισίου προληπτικής εποπτείας 

Β. Εναλλακτικές επιλογές και διακριτικές ευχέρειες που ασκούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος σε σχέση με το ενωσιακό δίκαιο

Γ. Γενικά κριτήρια και μεθοδολογίες που υιοθετεί η Τράπεζα της Ελλάδος κατά την εποπτική διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης (ΕΔΕΑ)

Δ. Συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν βασικές πτυχές της εφαρμογής του εποπτικού πλαισίου