Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Μεσίτες Στεγαστικής Πίστης


Με το ν. 4438/28.11.2016 ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ, 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 (MCD).

Οι διατάξεις του ν. 4438/2016 προβλέπουν, μεταξύ άλλων, την υποχρέωση προηγούμενης αδειοδότησης και εποπτείας των μεσιτών στεγαστική πίστης και «διαβατήριο» για την ως άνω κατηγορία μέσω της διαδικασίας γνωστοποίησης από την αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής. Προβλέπουν, επίσης, ότι η Τράπεζα της Ελλάδος αναρτά και επικαιροποιεί τακτικά στο διαδικτυακό της τόπο μητρώο, στο οποίο εγγράφονται οι μεσίτες στεγαστικής πίστης που αδειοδοτούνται από αυτήν.

Η ΠΕΕ 137/16.4.2018 περιγράφει τη διαδικασία για την παροχή άδειας λειτουργίας μεσιτών στεγαστικής πίστης, τους κανόνες εποπτείας αυτών και τους κανόνες για τη δραστηριοποίηση στην Ελλάδα μεσιτών πιστώσεων με έδρα εκτός Ελλάδος


 
Σχετικοί Σύνδεσμοι