Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Προληπτική Εποπτεία

Η προληπτική εποπτεία πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων ασκείται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευομένων Εταιριών.

Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος περιλαμβάνουν:

  • τη διαρκή παρακολούθηση της εφαρμογής του πλαισίου εποπτείας της κεφαλαιακής επάρκειας, των κανόνων ρευστότητας και της συγκέντρωσης κινδύνων, όπως επίσης και τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού,
  • την αξιολόγηση αιτημάτων για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας και λοιπών αιτημάτων και την εξέταση της τήρησης των προβλεπόμενων όρων και προϋποθέσεων,
  • την εξέταση της συμμόρφωσης των εποπτευόμενων οντοτήτων, σε ατομική και ενοποιημένη βάση, προς το πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους,
  • την αξιολόγηση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, περιλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων και της κανονιστικής συμμόρφωσης των εποπτευομένων,
  • τα θέματα διαφάνειας των διαδικασιών και των όρων των συναλλαγών, χωρίς να υπεισέρχεται όμως σε θέματα καταχρηστικότητας, για τα οποία η Τράπεζα της Ελλάδος δεν έχει αρμοδιότητα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
  • την εισήγηση για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων που η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να επιβάλλει στα εποπτευόμενα ιδρύματα.

Η Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευομένων Εταιριών είναι αρμόδια για την επιθεώρηση των εποπτευόμενων πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων.

Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός

Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός συστάθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1024/2013 του Συμβουλίου για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων. Το πλαίσιο λειτουργίας του εξειδικεύεται μέσω του Κανονισμού (ΕΕ) 468/2014 της ΕΚΤ, που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της ΕΚΤ, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών εντεταλμένων αρχών εντός του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού.

Στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό συμμετέχουν υποχρεωτικά τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης, ενώ τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να συμμετέχουν μέσω της καθιέρωσης συνεργασίας των εθνικών εποπτικών αρχών τους με την ΕΚΤ.

Μέσω του ανωτέρω κανονιστικού πλαισίου, η ΕΚΤ ανέλαβε την άμεση προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε κράτη-μέλη της ευρωζώνης και θεωρούνται σημαντικά ιδρύματα, ενώ για τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα (λιγότερο σημαντικά) η εποπτεία ασκείται από τις εθνικές εποπτικές αρχές υπό τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΚΤ.

Η διάκριση των πιστωτικών ιδρυμάτων σε σημαντικά και λιγότερο σημαντικά γίνεται βάσει κριτηρίων που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1024/2013 και εξειδικεύονται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 468/2014.

Βάσει των ανωτέρω, στην άμεση εποπτεία της ΕΚΤ υπάγονται τα ακόλουθα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελλάδα:

  • Alpha Τράπεζα Α.Ε.
  • Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.
  • Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
  • Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.