Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Διαμεσολαβητές/ Συνδεδεμένοι Αντιπρόσωποι

Σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2600/28.11.2007, η Τράπεζα της Ελλάδος τηρεί ενιαίο μητρώο (οδηγίες χρήσης αρχείου), που αναρτάται στην ιστοσελίδα της: 

Μέσω του εν λόγω μητρώου, οι συναλλασσόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες αναφορικά με κάθε διαμεσολαβητή ή συνδεδεμένο αντιπρόσωπο:

α) το πιστωτικό ίδρυμα ή την εταιρία παροχής πιστώσεων με τα οποία αυτός έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας,
β) τα στοιχεία επικοινωνίας του διαμεσολαβητή ή συνδεδεμένου αντιπροσώπου (τηλέφωνο και ταχυδρομική διεύθυνση), καθώς και
γ) τις παρεχόμενες εκ μέρους του υπηρεσίες.

Προκειμένου για τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνα, ηλεκτρονική διεύθυνση, fax) κάθε πιστωτικού ιδρύματος ή εταιρίας παροχής πιστώσεων, οι συναλλασσόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν αντίστοιχα τους ακόλουθους συνδέσμους:

Σε περίπτωση που η επωνυμία των διαμεσολαβητών ή των συνδεδεμένων αντιπροσώπων δεν εμφανίζεται στο ανωτέρω ενιαίο μητρώο ή στο μητρώο των εταιριών που διαμεσολαβούν για την ειδοποίηση οφειλετών προς εξόφληση υποχρεώσεών τους και ως εκ τούτου δεν προκύπτει συνεργασία τους με πιστωτικό ίδρυμα ή εταιρία παροχής πιστώσεων, όπως επίσης σε περίπτωση που ως μέσο επικοινωνίας με το κοινό εμφανίζεται στις σχετικές διαφημίσεις μόνο ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, το κοινό πρέπει να δείχνει ιδιαίτερη προσοχή και να μην προβαίνει στη διενέργεια συναλλαγών με τα εν λόγω πρόσωπα αλλά να ενημερώνει σχετικά τη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται για ενημερωτικούς λόγους και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν παροχή συμβουλής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής πρόταση στους συναλλασσομένους.

Αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τη λειτουργία των εν λόγω προσώπων