Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Εποπτικές Ασκήσεις

Στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικής αξιολόγησης, οι εθνικές εποπτικές αρχές και οι κεντρικές τράπεζες διενεργούν σε τακτά χρονικά διαστήματα εποπτικές ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στα ιδρύματα που εποπτεύουν.

Με τις ασκήσεις αυτές εξετάζεται η ανθεκτικότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων σε υποθετικές δυσμενείς συνθήκες για να εκτιμηθούν το ύψος των κεφαλαίων που χρειάζονται για να απορροφήσουν τις ζημίες σε περίπτωση υλοποίησης των συγκεκριμένων ακραίων υποθετικών σεναρίων και ο πιθανός συστημικός κίνδυνος.

Οι ασκήσεις που διεξάγονται σε επίπεδο ΕΕ γίνονται με βάση κοινές κατευθυντήριες γραμμές, μεθοδολογία και σενάρια. Ο συντονισμός και η διενέργεια των ευρωπαϊκών ασκήσεων είναι μία από τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), ενώ πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).