Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Διαφάνεια Τραπεζικών Συναλλαγών

1. Ενημερωτικό κείμενο

Η Τράπεζα της Ελλάδος, βάσει των αρμοδιοτήτων της για τη διαφάνεια των τραπεζικών συναλλαγών, έχει θεσπίσει με την ΠΔ/ΤΕ 2501/2002 κανόνες πληροφόρησης των συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα.

Βασικές αρχές των κανόνων αυτών είναι, μεταξύ άλλων : 

  • η ενημέρωση των συναλλασσομένων για τη φύση και τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και εν γένει για τους όρους που διέπουν τις τραπεζικές συναλλαγές τόσο προσυμβατικά όσο και κατά τη διάρκεια λειτουργίας/ ισχύος της σύμβασης,
  • η ανταπόκριση των τραπεζών εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος στα ερωτήματα και τις καταγγελίες των πελατών τους,
  • η διαμόρφωση των διαφημίσεων κατά τρόπο σαφή και κατανοητό,
  • η κατάλληλη εκπαίδευση των υπαλλήλων για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών.

2. Θεσμικό πλαίσιο

Η Πράξη Διοικητή ΠΔ/ΤΕ 2501/2002 διευκρινίστηκε και συμπληρώθηκε με τις εξής αποφάσεις της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων:

1. ΕΤΠΘ 178/3/19.07.2004

Προσδιορίστηκε ρητώς ότι δεν είναι συμβατός ο διοικητικός καθορισμός ανώτατου ορίου στα τραπεζικά επιτόκια, τα οποία διαμορφώνονται ελεύθερα ύστερα από στάθμιση των εκτιμώμενων κατά περίπτωση κινδύνων, των εκάστοτε συνθηκών των χρηματοπιστωτικών αγορών, καθώς και των εν γένει υποχρεώσεων των τραπεζών που απορρέουν από τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία τους.

Επίσης, διευκρινίστηκαν θέματα σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης του κυμαινόμενου επιτοκίου, τα κριτήρια εξειδίκευσης κατά την αιτιολογία και το εύλογο ύψος για τις δαπάνες και τα έξοδα που συνεπάγεται η παροχή των τραπεζικών υπηρεσιών, τη δωρεάν παροχή της περιοδικής ενημέρωσης κ.ά.

2. ΕΤΠΘ 234/20/11.12.2006

Απαγορεύθηκε η είσπραξη εξόδων αδράνειας σε λογαριασμούς καταθέσεων ταμιευτηρίου, στο βαθμό που υπερβαίνουν τους τόκους και θίγουν το εκάστοτε υπόλοιπο του κεφαλαίου της κατάθεσης. Επίσης, καθορίστηκε ότι σε περίπτωση μεταβολής όρου της σύμβασης με μονομερή ενέργεια του πιστωτικού ιδρύματος, η πληροφόρηση θα παρέχεται πλέον σε εξατομικευμένη βάση.

3. ΕΤΠΘ 243/2/16.05.2007
 
Απαγορεύθηκε η είσπραξη εξόδων διαχείρισης σε λογαριασμούς καταθέσεων ταμιευτηρίου για την πραγματοποίηση τουλάχιστον πέντε (5) συναλλαγών ανά μήνα στις θυρίδες των καταστημάτων.

4. ΕΤΠΘ 259/4/02.05.2008 και 263/2/21.07.2008

Δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης των βασικών στοιχείων ενημέρωσης που περιλαμβάνονται στις διαφημιστικές καταχωρήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων.


Σχετικά Θέματα