Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων

Νέα ενωσιακή νομοθεσία

Με γνώμονα την προστασία των καταναλωτών ασφαλιστικών προϊόντων, εκδόθηκαν τα ακόλουθα νομοθετικά κείμενα:

Α. Τον Δεκέμβριο 2014, εκδόθηκε ο Κανονισμός (ΕΕ) 1286/2014 σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIPs-packaged retail and insurance-based investment products). Ως ημερομηνία εφαρμογής του καθορίστηκε η 1.1.2018, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/2340.

Κατ’ εξουσιοδότηση του Κανονισμού PRIIPs, εκδόθηκαν: 

  • Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1904 όσον αφορά τα κριτήρια και τους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές ή/και την ΕΙΟΡΑ, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους για παρέμβαση στην αγορά των βασιζομένων στην ασφάλιση επενδυτικών προϊόντων (άρθρα 16 παρ. 2 και 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 1286/2014), και
  • O Κανονισμός (ΕΕ) 2017/653 για τη ρύθμιση τεχνικών προτύπων όσον αφορά στην παρουσίαση, το περιεχόμενο, την επανεξέταση και την αναθεώρηση των εγγράφων βασικών πληροφοριών και τις προϋποθέσεις για την εκπλήρωση της απαίτησης για την παροχή των εν λόγω εγγράφων.

Β. Τον Δεκέμβριο 2018, με τον ν. 4583 (ΦΕΚ Α 212/18.12.2018) ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2016/97 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (Insurance Distribution Directive – IDD)

Κατ’ εξουσιοδότηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/97, εκδόθηκαν οι εξής Κανονισμοί:

  • ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1469 για τον τυποποιημένο μορφότυπο παρουσίασης του εγγράφου πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν.
  • ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2358 για τις απαιτήσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων για ασφαλιστικές επιχειρήσεις και διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων, και
  • ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2359 για τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών και τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας που εφαρμόζονται στη διανομή των βασιζομένων σε ασφάλιση επενδυτικών προϊόντων.