Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Προϋποθέσεις Δημοσίου Συμφέροντος που πρέπει να τηρούνται από (αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις και διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων που προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα διασυνοριακά


ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ


Οι ακόλουθοι κανόνες για την εγκατάσταση και λειτουργία (αντ)ασφαλιστικών επιχειρήσεων καθορίζονται στον Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ 13 Α) που ενσωματώνει στην ελληνική έννομη τάξη την Οδηγία 2009/138/EE.

(Aντ)Aσφαλιστικές Eπιχειρήσεις με έδρα σε τρίτη χώρα

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 9 του Ν. 4364/2016, (αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα σε χώρα εκτός ΕΕ μπορούν να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα:
(α) μέσω ελληνικής θυγατρικής επιχείρησης ασφαλίσεων κατά ζημιών ή ασφαλίσεων ζωής,
(β) μέσω υποκαταστήματος, σε περίπτωση που λειτουργούν ως επιχειρήσεις ασφαλίσεων κατά ζημιών μόνο ή ασφαλίσεων ζωής μόνο.

(Aντ)Aσφαλιστικές Eπιχειρήσεις με έδρα σε χώρα-μέλος της ΕΕ

Κάθε άδεια για άσκηση ασφαλιστικών δραστηριοτήτων που χορηγείται από ένα κράτος-μέλος της ΕΕ ισχύει σε όλα τα άλλα κράτη-μέλη. Για να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα, οι επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ πρέπει να συμμορφωθούν με την προβλεπόμενη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών των κρατών καταγωγής και υποδοχής. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο Κεφάλαιο 8 του Ν. 4364/2016 σχετικά με το δικαίωμα εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Οι διασυνοριακές δραστηριότητες στην Ελλάδα υπόκεινται στις ακόλουθες προϋποθέσεις δημοσίου συμφέροντος:

Νόμος 4364/2016 (ΦΕΚ 13 Α)
Άρθρο 23 παράγραφοι 1, 2, 3 και 5, Άρθρο 24 παράγραφοι 1, 2 και 3, Άρθρα 115 μέχρι 120, Άρθρο 125, Άρθρα 145 και 146, Άρθρο 147 παράγραφοι 1, 2 και 3, Άρθρα 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 255, 259 και 261.».

 

Νόμος 4583/2018 (ΦΕΚ Α 212)
Άρθρο 5 παρ. 7 εδ. β’, Άρθρο 19 παρ. 4 εδ. α΄ και β΄, Άρθρο 28 παρ. 3.

 

Νόμος 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α)
Άρθρο 216 «Τροποποίηση του ν. 3651/2008 (Α’ 44)»

Οδική Βοήθεια Οχημάτων

Νόμος 3651/2008 (ΦΕΚ 44 Α)
Οδική Βοήθεια Οχημάτων

Nόμος 3867/2010
Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών

Προεδρικό Διάταγμα 237/1986
Κωδικοποίηση των περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως οχημάτων

ΠΕΕ 87/5.4.2016
Διαδικασία διακανονισμού και καταβολής αποζημίωσης από σύμβαση ιδιωτικής ασφάλισης για την κάλυψη της αστικής ευθύνης από την χρήση αυτοκινήτων

ΠΕΕ 88/5.4.2016
Εξέταση αιτιάσεων απο ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κάθε άδεια για την άσκηση της δραστηριότητας διανομής ασφαλιστικών προϊόντων που χορηγείται από ένα κράτος-μέλος της ΕΕ ισχύει σε όλα τα άλλα κράτη-μέλη. Για να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα, οι διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων που έχουν έδρα σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ πρέπει να συμμορφωθούν με την προβλεπόμενη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών των κρατών καταγωγής και υποδοχής. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο Κεφάλαιο Γ του Ν. 4583/2018 σχετικά με το δικαίωμα της εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Οι διασυνοριακές δραστηριότητες στην Ελλάδα υπόκεινται στις ακόλουθες προϋποθέσεις δημοσίου συμφέροντος:

Ν. 4583/2018
(ΦΕΚ Α 212)
Άρθρο 5 παρ. 4 περ. β, Άρθρο 5 παρ. 7 εδ. β, Άρθρο 19 παρ. 4 εδ. α΄ και β΄, Άρθρο 27 παρ. 2, 3, 4, 5 και 6, Άρθρο 28 παρ. 3, 4 και 5, Άρθρο 30 παρ. 1 περ. δ.

ΠΕΕ 89/5.4.2016
Εξέταση αιτιάσεων απο ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dep.insurancesupervision@bankofgreece.gr