Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Ιστορία

Η πρώτη προσπάθεια να θεσπιστεί νομοθετικά κρατική εποπτεία επί της λειτουργίας των ελληνικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων έγινε το 1909 με τον νόμο ΓΥΣΓ/22.12.1909. Λίγο αργότερα, με τον νόμο ΓΧΜΣΤ/1.3.1910, επετράπη και η λειτουργία αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Το 1917, με τον Ν. 1023/1917 "Περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως", θεσπίστηκαν οι πρώτοι κανόνες και αρχές για την ίδρυση και τη λειτουργία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Από το 1926, αρμόδιο για την εποπτεία της αγοράς ήταν το Υπουργείο Εμπορίου και, μέχρι το 1976, ο έλεγχος επί των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και η αναλογιστική υπηρεσία ασκούνταν από τη Διεύθυνση Πίστεως και Ασφαλίσεως. Το 1976 δημιουργήθηκε χωριστή υπηρεσιακή μονάδα, η Διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής, η οποία μέχρι σήμερα υπάγεται στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Με τον Ν. 3229/2004 (ΦΕΚ Α 38) συστάθηκε η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠΕΙΑ), η οποία ξεκίνησε τις εργασίες της την 1η Ιανουαρίου 2008, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 46511/Β.2147, ως αυτοτελής εποπτική αρχή.

Με το Ν. 3867/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 128) καταργήθηκε η ΕΠΕΙΑ από 1.12.2010 και οι αρμοδιότητές της ανατέθηκαν, από την ίδια ημερομηνία, στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α 13) με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη Φερεγγυότητα ΙΙ (Solvency II), που διέπει τη λειτουργία και την εποπτεία των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου.

Στις σελίδες αυτές θα βρείτε πληροφορίες για τις αναρτήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΕΙΑ.

Αναρτήσεις και Αποφάσεις Δ.Σ. της ΕΠ.Ε.Ι.Α.Σχετικά Θέματα