Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Αρμοδιότητες - Στόχοι - Εποπτική Εξέταση

Αρμοδιότητες

Το εποπτικό έργο ασκείται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με τον ν. 4364 (ΦΕΚ Α 13/5.2.2016), τα άρθρα 129 και 130 του ν. 4537 (ΦΕΚ Α 84/15.5.2018), και το Μέρος Δεύτερο (άρθρα 2 μέχρι 50 και Παράρτημα ΧΙΙΙ) του ν. 4583 (ΦΕΚ Α 212/18.12.2018).

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η ΔΕΙΑ:
 
• Aσκεί προληπτική εποπτεία επί των (αντ)ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα την Ελλάδα για το σύνολο των ασφαλίσεων που συνάπτουν στην Ελλάδα και στα κράτη-μέλη της ΕΕ ή/και του ΕΟΧ, είτε μέσω υποκαταστημάτων είτε με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (ΕΠΥ), καθώς και επί των αλλοδαπών (αντ)ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα σε τρίτες χώρες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος.
• Ασκεί την εποπτεία επί των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και των δικτύων διανομής προϊόντων ιδιωτικής ασφάλισης.
• Παρακολουθεί τη συμμόρφωση των υποκαταστημάτων και ΕΠΥ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων προς τους ελληνικούς κανόνες δημοσίου συμφέροντος σχετικά με τη διεξαγωγή των εργασιών τους στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τις οικείες εποπτικές αρχές των χωρών καταγωγής τους.
• Συμμετέχει στο Συμβούλιο Εποπτών (Board of Supervisors) της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΙΟΡΑ), και, σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 4364/2016, μεριμνά για την ενσωμάτωση στο ελληνικό νομικό πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών που εκδίδονται σύμφωνα με τον Κανονισμό 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και ελέγχει την εφαρμογή τους.
• Εποπτεύει την εφαρμογή των απαιτήσεων που θέτει ο Κανονισμός (ΕΕ) 1286/2014 σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών (KID) που αφορούν σε επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση.Στόχοι

Ως εποπτική αρχή, η Τράπεζα της Ελλάδος στοχεύει:

• στην προστασία των ληπτών της ασφάλισης, των ασφαλισμένων και των δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση,
• στην ομαλή λειτουργία της αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης και στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών σε αυτήν, και
• στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην Ελλάδα, καθώς και στις χώρες όπου τυχόν δραστηριοποιούνται οι ελληνικές ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις. 


Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης

Η Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4364/2016, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης. Οι μέθοδοι που περιγράφονται σε αυτήν αφορούν στην εφαρμογή από την Τράπεζα της Ελλάδος ενός ολοκληρωμένου πλαισίου εποπτείας για τις εποπτευόμενες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις επί τη βάσει διερευνητικής και βασισμένης στον κίνδυνο προσέγγισης, ανάλογης προς τη φύση, την πολυπλοκότητα και την κλίμακα των κινδύνων που η κάθε επιχείρηση αναλαμβάνει σύμφωνα με τις δραστηριότητές της.

Kατά την εφαρμογή των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 24 και του άρθρου 209 του ν. 4364/2016, και για την απόφαση υποβολής αναφορών από ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες μέθοδοι καθορισμού των μεριδίων αγοράς.

Σε εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 109 του ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α’ 13), η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να λάβει απόφαση για παράταση της περιόδου ανάκαμψης.

Η μεθοδολογία αξιολόγησης ισοδυναμίας των εποπτικών καθεστώτων τρίτων χωρών περιλαμβάνει και το σχετικό ερωτηματολόγιο που η Τράπεζα της Ελλάδος χρησιμοποιεί ως εργαλείο αξιολόγησης.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, για κάθε όμιλο με διασυνοριακές εργασίες, για τον οποίο έχει οριστεί ως αρχή εποπτείας ομίλου, συντονίζει την επιχειρησιακή λειτουργία κάθε κολλεγίου εποπτών και, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τις λοιπές εποπτικές αρχές, προβαίνει σε τακτική ανταλλαγή πληροφοριών.

Για την αποτελεσματική εκπλήρωση των εποπτικών της αρμοδιοτήτων και σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014, η Τράπεζα της Ελλάδος καθιερώνει διάλογο με τους νόμιμους ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία που διενεργούν τον υποχρεωτικό έλεγχο των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης
Επιχειρησιακή Λειτουργία των Κολλεγίων Εποπτών
Μέθοδοι Καθορισμού των Μεριδίων Αγοράς
Μεθοδολογία Αξιολόγησης Ισοδυναμίας των Εποπτικών Καθεστώτων Τρίτων Χωρών
Παράταση της Περιόδου Ανάκαμψης
Τακτική Ανταλλαγή Πληροφοριών 
Διάλογος μεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος, ως Εποπτικής Αρχής των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, και των νόμιμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων που διενεργούν τον υποχρεωτικό έλεγχο των εν λόγω επιχειρήσεων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σχετικά Θέματα