Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Άμεσες Επενδύσεις 

Οι στατιστικοί πίνακες της κατηγορίας αυτής καταγράφουν, σε καθαρή βάση και σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή (τέλος έτους), τα υπόλοιπα (stocks) των Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων επιχειρήσεων κατοίκων Ελλάδος έναντι μη κατοίκων εφόσον μεταξύ τους υπάρχει σχέση άμεσης επένδυσης. Η συλλογή και επεξεργασία αναλυτικών πληροφοριών και στοιχείων διενεργείται μέσω ερωτηματολογίων με απευθείας αποστολές σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην χώρα.

Σχέση άμεσης επένδυσης υφίσταται όταν η επιχείρηση κάτοικος (άμεσος επενδυτής) κατέχει τουλάχιστον 10% του μετοχικού κεφαλαίου επιχείρησης μη κατοίκου (επιχείρηση άμεσης επένδυσης) ή, αντιστρόφως όταν η επιχείρηση μη κάτοικος (άμεσος επενδυτής ) κατέχει τουλάχιστον 10% του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης κατοίκου (επιχείρηση άμεσης επένδυσης).

Ειδικότερα οι λογαριασμοί της κατηγορίας αυτής περιλαμβάνουν, πέραν της αρχικής συναλλαγής δημιουργίας της επενδυτικής σχέσης (εγκατάσταση, εξαγορά, σύσταση) και συναλλαγές που αφορούν :

α. τη διατήρηση, επέκταση της σχέσης (αύξηση κεφαλαίου, συγχώνευση)
β. παύση της σχέσης (αποεπένδυση)
γ. την επανεπένδυση των μη διανεμηθέντων κερδών/ζημιών και
δ. λοιπών χρηματοοικονομικών συναλλαγών (δανείων, εμπορικών πιστώσεων ) που διενεργούνται μεταξύ άμεσων επενδυτών ,επιχειρήσεων άμεσων επενδύσεων και λοιπών αδελφικών επιχειρήσεων των ομίλων. 

Η μεθοδολογία καταγραφής ακολουθεί το εκτεταμένο κριτήριο της κατεύθυνσης της επένδυσης σύμφωνα με τη μεθοδολογία του εγχειριδίου του ΟΟΣΑ Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, 4η έκδοση,  ενώ η εναλλακτική καταγραφή των άμεσων επενδύσεων που ακολουθεί το κριτήριο "απαιτήσεων/υποχρεώσεων" (Δελτίο τύπου 23/03/2015: Ισοζύγιο Πληρωμών: Μετάβαση στη νέα μεθοδολογία κατάρτισης-BPM6) είναι απαραίτητη μόνο στη συνολική παρουσίαση της διεθνούς επενδυτικής θέσης. Στην περίπτωση παρουσίασης στατιστικών στοιχείων άμεσων επενδύσεων ανά χώρα ή ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας ακολουθείται το κριτήριο της ‘κατεύθυνσης’ της επένδυσης που ίσχυε μέχρι σήμερα.


Σχετικά Θέματα