Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Διαμεσολαβητές/Συνδεδεμένοι Αντιπρόσωποι

Ενημέρωση των συναλλασσομένων όσον αφορά τους συνεργαζόμενους με τα πιστωτικά ιδρύματα και τις εταιρείες παροχής πιστώσεων διαμεσολαβητές και συνδεδεμένους αντιπροσώπους.

Αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τη λειτουργία των εν λόγω προσώπων

Η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα και τις εταιρίες παροχής πιστώσεων και της υποχρέωσης για τήρηση μητρώου διαμεσολαβητών είτε στην προώθηση τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών είτε στην ειδοποίηση είσπραξης οφειλών (κατά το Παράρτημα 1 της ΠΔ/ΤΕ 2577/2006) και συνδεδεμένων αντιπροσώπων στην παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών σχετικά με επενδυτικά προϊόντα (κατά το άρθρο 29 του ν.3606/2007 και της ΠΔ/ΤΕ 2600/2007), αναρτά στον ιστοχώρο της ενιαίο μητρώο (οδηγίες χρήσης αρχείου) και μητρώο εταιριών για την ειδοποίηση οφειλετών προς εξόφληση υποχρεώσεών τους (οδηγίες χρήσης αρχείου) με τις επωνυμίες των εν λόγω προσώπων. 

Οι συναλλασσόμενοι μπορούν να πληροφορούνται το πιστωτικό ίδρυμα ή την εταιρία παροχής πιστώσεων με τα οποία ο διαμεσολαβητής ή ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας, τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο και ταχυδρομική διεύθυνση), καθώς και τις παρεχόμενες εκ μέρους του υπηρεσίες. Στη συνέχεια, μέσω συνδέσμου, οδηγούνται στα αρχεία «Πίνακας Πιστωτικών Ιδρυμάτων σε λειτουργία» και «Πίνακας Εταιριών Παροχής Πιστώσεων» του ιστοχώρου της Τράπεζας της Ελλάδος, προκειμένου να ενημερώνονται για τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας κάθε πιστωτικού ιδρύματος ή εταιρίας παροχής πιστώσεων (διεύθυνση, τηλέφωνα, ηλεκτρονική διεύθυνση, fax). 

Το κοινό πρέπει να δείχνει ιδιαίτερη προσοχή ώστε, σε περίπτωση που η επωνυμία των διαμεσολαβητών ή των συνδεδεμένων αντιπροσώπων δεν εμφανίζεται στους πιο πάνω πίνακες και ως εκ τούτου δεν προκύπτει συνεργασία τους με πιστωτικό ίδρυμα ή εταιρία παροχής πιστώσεων, όπως επίσης σε περίπτωση που ως μέσον επικοινωνίας με το κοινό εμφανίζεται στις σχετικές διαφημίσεις μόνον ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, να μην προβαίνει στη διενέργεια συναλλαγών με τα εν λόγω πρόσωπα αλλά να ενημερώνει τη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος (τηλ. 210 3205068 και 210 3205152). Οι πληροφορίες αυτές αποσκοπούν στην παροχή πληροφόρησης και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν παροχή συμβουλής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής πρόταση στους συναλλασσομένους.
    

 

ΠΔ/ΤΕ 2597/31.10.2007 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 2577/2006, σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων»

Η ΠΔ/ΤΕ 2597/31.10.2007 εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του ν. 3606/2007 με τον οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID), περί αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων. Σύμφωνα με το νόμο αυτό, η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, και για την εξειδίκευση των υποχρεώσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων που αφορούν τις οργανωτικές απαιτήσεις και τα θέματα σύγκρουσης συμφερόντων, με βάση τις εναρμονισμένες ρυθμίσεις της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Οδηγία 2006/73/ΕΚ).
Ειδικότερα, με τη νέα Πράξη :

α) προσαρμόζονται οι διατάξεις της Πράξης Διοικητή περί Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου (ΠΔ/ΤΕ 2577/2006), σχετικά με την ανάθεση από τα πιστωτικά ιδρύματα σε τρίτους οποιασδήποτε δραστηριότητας (τραπεζικής επενδυτικής ή παρεπόμενης), για την οποία όμως διατηρούν σε κάθε περίπτωση την πλήρη ευθύνη και

β) εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων ως προς:

  • τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων που μπορεί να ανακύψουν και να αποβούν επιζήμιες για τον πελάτη, ιδίως κατά τη παραγωγή έρευνας στον τομέα των επενδύσεων, την παροχή συμβουλών, την άσκηση δραστηριοτήτων εταιρικής χρηματοδότησης, τη διενέργεια προσωπικών συναλλαγών των στελεχών, υπαλλήλων και λοιπών προσώπων που είναι σε θέση να έχουν σχετική προνομιακή πληροφόρηση κ.λπ. Στόχος των τραπεζών πρέπει να είναι η υιοθέτηση ολοκληρωμένης πολιτικής σε επίπεδο ομίλου για τον εντοπισμό, τη διαχείριση των συγκρούσεων αυτών, καθώς και τη γνωστοποίησή τους στον πελάτη.
  • τους κανόνες για τη διακριτή φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων των πελατών από εκείνα του πιστωτικού ιδρύματος, καθώς και
  • τους κανόνες για την τήρηση αρχείων.

Για την κατάρτιση της Πράξης Διοικητή 2597/31.10.2007, προηγήθηκε διαβούλευση με τις τράπεζες και συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, λήφθηκαν δε υπόψη και οι σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (CESR).

Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Τράπεζας της Ελλάδος εξουσιοδοτούνται για την παροχή των τυχόν αναγκαίων οδηγιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων κανόνων από τα πιστωτικά ιδρύματα και τις Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών 
  

Aρχή Σελίδας