Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Αναμνηστικά – Συλλεκτικά Κέρματα Ευρώ

Η εισαγωγή των κερμάτων ευρώ σε κυκλοφορία τον Ιανουάριο 2002 δημιούργησε ποικιλία σχεδίων κερμάτων. Τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ έχουν θέσει σε κυκλοφορία κέρματα ευρώ που φέρουν στην εμπρόσθια όψη τους διακριτικά εθνικά σύμβολα. Την ποικιλομορφία των εθνικών όψεων των κερμάτων συμπληρώνουν η έκδοση από τα κράτη-μέλη αναμνηστικών και συλλεκτικών κερμάτων.  

Αναμνηστικά κέρματα ευρώ

Τα αναμνηστικά κέρματα αποτελούν άλλη μια κατηγορία κερμάτων που εκδίδονται επισήμως από τα κράτη- μέλη.

Κάθε κράτος-μέλος του Ευρωσυστήματος μπορεί να εκδίδει μια φορά τον χρόνο ένα αναμνηστικό κέρμα των 2 ευρώ. Όλα τα αναμνηστικά κέρματα ευρώ αποτελούν μέρος των κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία.

Τα αναμνηστικά κέρματα, τα οποία απαντούν μόνο στην ονομαστική αξία των 2 ευρώ, έχουν ισχύ νόμιμου χρήματος σε όλη τη ζώνη του ευρώ, δηλαδή μπορούν να χρησιμοποιούνται – και πρέπει να γίνονται αποδεκτά – όπως οποιοδήποτε άλλο κέρμα ευρώ.

Τα αναμνηστικά κέρματα έχουν διαφορετική εθνική όψη από εκείνη των συνήθων κερμάτων και προορίζονται, κυρίως, για τον εορτασμό ενός γεγονότος ή μιας προσωπικότητας. Η κοινή όψη, τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες τους δεν διαφοροποιούνται από ένα κανονικό κέρμα των 2 ευρώ.

Tο πρώτο αναμνηστικό κέρμα ευρώ εκδόθηκε το 2004 από την Ελλάδα με την ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.

Η 50ή επέτειος της υπογραφής της συνθήκης της Ρώμης επίσης εορτάστηκε με την έκδοση αναμνηστικού κέρματος των 2 ευρώ. Στις 25 Μαρτίου 2007, οι υπουργοί οικονομικών των κρατών-μελών της Ευρωζώνης αποφάσισαν, για πρώτη φορά, την έκδοση από όλα τα κράτη της ζώνης του ευρώ αναμνηστικού κέρματος, επιπλέον του αναμνηστικού που ενδεχομένως θα ήθελαν να εκδώσουν το 2007, με κοινό σχέδιο και στην εθνική όψη. Η επιλογή του σχεδίου οργανώθηκε από κοινού από τα εθνικά νομισματοκοπεία.

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 10 ετών της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), όλα τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ εξέδωσαν τον Ιανουάριο 2009 ένα νέο κοινό αναμνηστικό κέρμα των €2. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που όλες οι χώρες της ευρωζώνης εκδίδουν κοινό αναμνηστικό κέρμα. Το νικητήριο, μετά από ψηφοφορία, σχέδιο είναι του γλύπτη της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιώργου Σταματόπουλου.

Αρχή σελίδας

Συλλεκτικά κέρματα ευρώ

Τα συλλεκτικά κέρματα ευρώ εκδίδονται επισήμως από τα κράτη-μέλη, έχουν ονομαστική αξία (αξία όψεως), θεωρούνται νόμιμο χρήμα αλλά δεν προορίζονται για κυκλοφορία. Η ονομαστική αξία των συλλεκτικών κερμάτων είναι πάντοτε διαφορετική από εκείνη των κυκλοφορούντων κερμάτων, όπως επίσης και η παράσταση που απεικονίζεται σε αυτά.

Ενώ τα κυκλοφορούνται κέρματα αποτελούν νόμιμο χρήμα σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, τα συλλεκτικά κέρματα αποτελούν νόμιμo χρήμα μόνο στη χώρα έκδοσής τους. Τα κέρματα αυτά σπανίως χρησιμοποιούνται για πληρωμές διότι η αγοραία αξία τους είναι συνήθως πολύ υψηλότερη από την ονομαστική τους αξία και πολλά από αυτά κατασκευάζονται από πολύτιμα μέταλλα όπως ο χρυσός ή ο άργυρος.

Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση στο κοινό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συλλεκτικών κερμάτων διαφέρουν από εκείνα των κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία. Από τις τρεις τεχνικές παραμέτρους των κερμάτων, δηλαδή το χρώμα, τη διάμετρο, και το βάρος, τουλάχιστον οι δύο θα πρέπει να είναι διαφορετικές από εκείνες των κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία.

Αρχή σελίδας

Μετάλλια και μάρκες

Εκτός από τα επίσημα κέρματα, πολλά εθνικά τυπογραφεία και ιδιωτικά νομισματοκοπεία παράγουν και πωλούν μετάλλια και μάρκες τα οποία δεν αποτελούν νόμιμο χρήμα. Ως «μετάλλια και μάρκες» νοούνται τα μεταλλικά αντικείμενα που έχουν τα χαρακτηριστικά ή/και τις τεχνικές ιδιότητες ενός κέρματος αλλά δεν έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις κράτους-μέλους της ζώνης του ευρώ, συμμετέχουσας τρίτης χώρας ή άλλης ξένης χώρας και, συνεπώς, δεν αποτελούν ούτε νόμιμο μέσο πληρωμής ούτε νόμιμο χρήμα.

Η κυκλοφορία των κερμάτων ευρώ σε μεγάλο αριθμό κρατών-μελών καθιστά αναγκαία την ύπαρξη κανόνων σχετικών  με τα μετάλλια και τις μάρκες που προσομοιάζουν με τα κέρματα ευρώ. Στόχος είναι η προστασία του κοινού από την απάτη και τη σύγχυση σε σχέση με τα κέρματα ευρώ και η ταυτόχρονη θέσπιση ισότιμου πλαισίου για την παραγωγή ανάλογων μεταλλίων και μαρκών.

Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2182/2004 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποβλέπει στη ρύθμιση της χρήσης των όρων «ευρώ», «λεπτά», καθώς και του συμβόλου του «€» επί μεταλλικών αντικειμένων που έχουν τα χαρακτηριστικά ή/και τις τεχνικές ιδιότητες των κερμάτων και στον προσδιορισμό του βαθμού ομοιότητας των μεταλλίων και των μαρκών προς τα κέρματα ευρώ.


Σχετικά Θέματα
 
Σχετικοί Σύνδεσμοι