EN

Θέματα μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Πλαίσιο υποχρεώσεων για τη διαχείριση από τα πιστωτικά ιδρύματα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους

Τα «μη εξυπ​ηρετούμενα ανοίγματα» (non performing exposures) και οι νέοι κανόνες διαχείρισης των «ανοιγμάτων υπό ρύθμιση» (forborne exposures), ορίζονται με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα.

​Ο νέος ορισμός των «ανοιγμάτων» (exposures) είναι ευρύτερος των «δανείων», καθώς περιλαμβάνει όλα τα χρεωστικά μέσα (δάνεια και προκαταβολές και χρεωστικούς τίτλους), όπως και ανοίγματα εκτός ισολογισμού.

​Ο νέος ορισμός των «μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων» περιλαμβάνει, εκτός των ανοιγμάτων με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών, και ανοίγματα «αβέβαιης είσπραξης», τα οποία χαρακτηρίζονται ως «μη εξυπηρετούμενα» με ποιοτικά κριτήρια, παρόλο που είτε είναι ενήμερα είτε παρουσιάζουν καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών.

Το Μάιο του 2014 η Τράπεζα της Ελλάδος με την ΠΕΕ 42/30.5.2014 καθόρισε ένα ειδικό πλαίσιο υποχρεώσεων για τη διαχείριση από τα πιστωτικά ιδρύματα των ανοιγμάτων τους σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους.

Το πλαίσιο αυτό προβλέπει τις εξής βασικέ​​ς υποχρεώσεις:

 • την καθιέρωση οργανωτικά ανεξάρτητης λειτουργίας διαχείρισης των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων,
 • τη θέσπιση χωριστής καταγεγραμμένης στρατηγικής διαχείρισης των ως άνω ανοιγμάτων, η υλοποίηση της οποίας θα υποστηρίζεται από τα κατάλληλα μηχανογραφικά συστ​ήματα και διαδικασίες
 • την καθιέρωση περιοδικής υποβολής αναφορών προς τη διοίκηση του πιστωτικού ιδρύματος και την Τράπεζα της Ελλάδος.
 • Το Φεβρουά​ριο του 2015 η Τράπεζα της Ελλάδος με την ΠΕΕ 47/9.2.2015 εισήγαγε τροποποίηση-βελτίωση των πινάκων υποβολής στοιχείων βάσει της ΠΕΕ 42/30.5.2014. Βασικά σημεία ενδιαφέροντος των​ νέων πινάκων υποβολής είναι τα ακόλουθα:

  • Αναλυτική κατηγοριοποίηση των χαρτοφυλακίων σύμφωνα με τη γενική αρχή της «αμοιβαίας αποκλειστικότητας» μεταξύ των επιμέρους υποκατηγοριών.
  • Αναλυτική πληροφόρηση ανά κατηγορία χαρτοφυλακίου και με βάση τις ημέρες καθυστέρησης.
  • Καθιέρωση ειδικής υποκατηγορίας «καταγγελμένων» [denounced] ανοιγμάτων στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, λόγω της ανάγκης ειδικής παρακολούθησής τους, και ανάλυση των διαδικασιών διαχείρισής τους.
  • Ανάλυση των εξασφαλίσεων ανά είδος εξασφάλισης.
  • Κλαδική ανάλυση των επιχειρηματικών δανείων.
  • Ελάχιστη τυποποίηση και κατάταξη των ρυθμίσεων και λύσεων οριστικής διευθέτησης ευρείας εφαρμογής σε 22 ενδεικτικούς τύπους.

  Τον Αύγουστο του 2016 η Τράπεζα της Ελλάδος με την ΠΕΕ 102/30.8.2016 εισήγαγε τροποποίηση-βελτίωση των πινάκων υποβολής της ΠΕΕ 42/30.5.2014, ώστε να συμπεριληφθούν νέα δεδομένα που θα επιτρέπουν την παρακολούθηση:

  • των επιχειρησιακών στόχων και των Βασικών Δεικτών Αξιολόγησης (KPIs), σχετικά με τις ενέργειες των τραπεζών για τη διευθέτηση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους.
  • των ενεργειών διαχείρισης των δανείων σε καθυστέρηση σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας.

  Το Μάρτιο και Απρίλιο του 2018 η Τράπεζα της Ελλάδος με την ΠΕΕ 134/05.03.2018 και την ΠΕΕ 136/02.04.2018 εισήγαγε εκ νέου τροποποίηση-βελτίωση των πινάκων υποβολής της ΠΕΕ 42/30.5.2014, ώστε να συμπεριληφθούν νέα δεδομένα που θα επιτρέπουν την παρακολούθηση:

  • των διαδικασιών πλειστηριασμού στις οποίες συμμετέχουν οι υπόχρεοι υποβολής,
  • των εξασφαλίσεων που λαμβάνονται με απόκτηση, και
  • τη συμμετοχή των υπόχρεων υποβολής στον Εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών.

  Οι πίνακες υποβ​ολής του νέου υποδείγματος COR25 θα υποβάλλονται ανά τρίμηνο από τα υπόχρεα ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα σε ατομική βάση, για τις υποβολές που αφορούν στοιχεία από την 31.12.2016 και εφεξής, σύμφωνα με τις σχετικές Οδηγίες Συμπλήρωσης. Ο πρώτος πίνακας θα υποβάλλεται επίσης ανά τρίμηνο σε ενοποιημένη βάση.

  ​Αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας

  Η «Αναθε​ώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013» θεσπίστηκε με απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (195/1/29.07.2016, ΦΕΚ Β’ 2376), αφού προηγήθηκε διαβούλευση με δημόσιους φορείς, εποπτευόμενα ιδρύματα και οργανώσεις καταναλωτών.

  Ο αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας καθιερώνει ​γενικές αρχές συμπεριφοράς τόσο για τα υπόχρεα ιδρύματα όσο και για τους δανειολήπτες, με στόχο την εξεύρεση λύσεων ρύθμισης ή οριστικού διακανονισμού οφειλών σε καθυστέρηση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε δανειολήπτη.

  Στον αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας,​ μεταξύ άλλων, εξειδικεύεται περαιτέρω το πεδίο εφαρμογής του, διακρίνονται εμφανώς οι διαδικασίες που αφορούν τα φυσικά πρόσωπα, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις λοιπές επιχειρήσεις, λαμβάνεται ειδική μέριμνα για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και περιλαμβάνονται ειδικές διατάξεις για περιπτώσεις δανείων με πολλαπλούς πιστωτές.

  Οι διατάξεις του αναθεω​ρημένου Κώδικα Δεοντολογίας εφαρμόζονται από κάθε εποπτευόμενο ίδρυμα το οποίο παρέχει πιστώσεις οποιασδήποτε μορφής στην Ελλάδα δυνάμει των σημείων 1 και 22 της παρ. 1 του άρθρου 3, της παρ. 2 του άρθρου 9 και των άρθρων 34, 36, 38, 41 και 43 του Ν. 4261/2014, συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων κατά την έννοια του σημείου 22 της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4261/2014 και των εταιριών του άρθρου 1 του Ν. 4354/2015, όπως ισχύει.

  Από τη θέση σε ισχύ της Αναθεώρ​ησης του Κώδικα Δεοντολογίας, καταργείται η Απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και ​Ασφαλιστικών Θεμάτων 116/1/25.8.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2289), όπως ισχύει, υπό την επιφύλαξ​η του άρθρου 99 του Ν. 4389/2016. Στο πλαίσιο αυτό, ως μέγιστη προθεσμία ανταπόκρισης του «συνεργάσιμου» δανειολήπτη παραμένει αυτή των 15 εργάσιμων ημερών που περιλαμβάνεται στον οικείο ορισμό μέχρι τυχόν αντικατάστασής του με νέα απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥΣΔΙΧ).

Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι