EN

Στατιστικές πληρωμών

Οι στατιστικές πληρωμών παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με την πρόσβαση σε υπηρεσίες πληρωμών και τη χρήση τους στις χώρες της ΕΕ, καθώς και για τα συστήματα πληρωμών και διακανονισμού που λειτουργούν σε αυτήν.

Περιλαμβάνονται δείκτες αναφορικά με τον αριθμό των συμμετεχόντων στις εγχώριες δομές της αγοράς πληρωμών και, κυρίως, τον αριθμό και την αξία των πληρωμών που πραγματοποιούνται σε αυτές. Η σύγκριση των δεικτών μεταξύ των χωρών της ΕΕ αναδεικνύει ομοιότητες αλλά και σημαντικές διαφορές στις συναλλακτικές συνήθειες των κατοίκων κάθε χώρας.

Οι διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα αντανακλούν διαφορές στην κουλτούρα πληρωμών, στον χρόνο ενσωμάτωσης καινοτόμων λύσεων πληρωμών αλλά και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν ορισμένες δομές.

Κανονιστικό πλαίσιο για τη συλλογή των στοιχείων

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) έχει υιοθετήσει ένα ενιαίο πλαίσιο βάσει του οποίου οι συμμετέχουσες εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) συλλέγουν στατιστικά στοιχεία από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (εφεξής ΠΥΠ) και τους διαχειριστές των συστημάτων πληρωμών.

Συγκεκριμένα, από το 2014, τα στοιχεία συλλέγονται βάσει των όσων ορίζουν ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1409/2013 της ΕΚΤ για τις στατιστικές πληρωμών και η Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2014/15 σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική (αναδιατύπωση). Οι ΠΥΠ λαμβάνουν σχετικό ερωτηματολόγιο το οποίο καλούνται να συμπληρώσουν με τα στοιχεία που τους αφορούν. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία και τις οδηγίες που παρέχει η Τράπεζα της Ελλάδος, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή του ανωτέρω κανονιστικού πλαισίου.

Ομοίως, στατιστικά στοιχεία για τα συστήματα πληρωμών συλλέγονται από τους διαχειριστές συστημάτων πληρωμών. Με βάση τα συγκεντρωτικά στοιχεία, κάθε ΕθνΚΤ καταρτίζει τους δείκτες που αφορούν τη χώρα.

Αντίστοιχα, η ΕΚΤ συγκεντρώνει τα στοιχεία από τις ΕθνΚΤ και συνθέτει τους δείκτες που αφορούν την ΕΕ και την ευρωζώνη. Η ΕΚΤ εισάγει τις χρονολογικές σειρές όλων των δεικτών που λαμβάνει από κάθε ΕθνΚΤ στη στατιστική βάση δεδομένων “Statistical Data Warehouse”, μέσω της οποίας τα στοιχεία για τις στατιστικές πληρωμών είναι διαθέσιμα στο κοινό.

Από το 2014, εκτός από τα στοιχεία που συλλέγονται από τα πιστωτικά ιδρύματα, συλλέγονται και στοιχεία από τα ιδρύματα πληρωμών και τα ιδρύματα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος.

Επιπλέον, γεγονότα που επηρεάζουν τη συνέχεια των χρονολογικών σειρών αναφέρονται στις σημειώσεις που συνοδεύουν τους πίνακες των στοιχείων. Η ΕΚΤ δημοσιεύει τους πίνακες για τις στατιστικές πληρωμών περί τα μέσα Ιουλίου κάθε έτους. Επίσης, καταρτίζει και δημοσιεύει την ετήσια έκθεσή της για τις στατιστικές πληρωμών, στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα για τους δείκτες των τελευταίων πέντε ετών ανά χώρα.

Επισημαίνεται ότι, η τελευταία συλλογή ετήσιων στοιχείων βάσει του ανωτέρω κανονιστικού πλαισίου αφορά στα στοιχεία έτους 2021 τα οποία οι ΠΥΠ θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι τις 29 Απριλίου 2022.


Ενημέρωση για τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (ΠΥΠ)


 Content Editor ‭[1]‬

Αναθεωρημένο κανονιστικό πλαίσιο

Από την 1η Ιανουαρίου 2022, η συλλογή των στοιχείων για τις στατιστικές πληρωμών πραγματοποιείται με βάση τον αναθεωρημένο Κανονισμό ΕΚΤ/2020/59 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Στον αναθεωρημένο Κανονισμό προβλέπονται σημαντικές αλλαγές που αφορούν τόσο στη συχνότητα συλλογής όσο και στο είδος των στοιχείων που συλλέγονται. 

Συνοπτικά, προβλέπονται τα ακόλουθα: 

• Συχνότητα υποβολής σε τριμηνιαία ή εξαμηνιαία βάση, ανάλογα με το είδος των υποβαλλόμενων στοιχείων

• Παροχή στοιχείων και για απατηλές συναλλαγές πληρωμής

• Συλλογή στοιχείων από παρόχους υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού (AISPs), καθώς και παρόχους υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμής (PISPs)

• Παροχή αναλυτικότερων στοιχείων για τις διόδους πληρωμών, τα σχήματα πληρωμών, τις διασυνοριακές συναλλαγές πληρωμής με κάρτα και τη γεωγραφική ανάλυση των συναλλαγών πληρωμής συνολικά

• Παροχή αναλυτικότερων στοιχείων ανά κατηγορία εμπόρου για τις συναλλαγές πληρωμής με κάρτα

Η ΤτΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ενημερώνει τους ΠΥΠ για τις αυξημένες απαιτήσεις αναφοράς στοιχείων βάσει του αναθεωρημένου Κανονισμού και παρέχει την μεθοδολογία για τη συλλογή των στοιχείων, απαραίτητο υποστηρικτικό υλικό καθώς και τις προδιαγραφές για το αρχείο υποβολής στοιχείων (αρχείο XML).

Παρατίθενται οι ημερομηνίες των παρουσιάσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των συναντήσεων του AMI-Pay GR-NSG

02/11/2021

30/03/2021

04/11/2020

24/10/2019

Παρατίθεται επιπλέον ενημερωτικό υλικό


Ενημέρωση προς τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (ΠΥΠ)Υλικό Τηλεδιασκέψεων


 Content Editor ‭[2]‬

Στοιχεία χώρας

Από το σύνολο της στατιστικής πληροφόρησης που παρέχεται, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τον όγκο και την αξία των πληρωμών ανά υπηρεσία πληρωμών. Σε αντίθεση με ό,τι παρατηρείται στο σύνολο της ΕΕ, στην Ελλάδα (πατήστε εδώ) κατά το χρονικό διάστημα αναφοράς δεν υφίσταται μια σαφής γραμμική αύξηση ή μείωση στη χρήση των βασικών υπηρεσιών πληρωμών, ενδεχομένως διότι οι γενικότερες συνθήκες στην οικονομία επηρέασαν τους σχετικούς δείκτες. Ωστόσο, διακρίνεται αφενός τάση για μεγαλύτερη χρήση εκείνων των υπηρεσιών πληρωμής στις οποίες παρέχεται πρόσβαση με ηλεκτρονικό τρόπο (κάρτες πληρωμών και ηλεκτρονικό χρήμα) και αφετέρου μείωση στη χρήση των επιταγών. 

Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι