Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Συναλλαγματικές Ισοτιμίες

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε καθημερινή βάση καταρτίζει μέσω τηλεσύσκεψης (teleconference) μεταξύ Κεντρικών Τραπεζών εντός και εκτός του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, κατάλογο ισοτιμιών συγκεκριμένων νομισμάτων έναντι του ευρώ που φέρει την ονομασία «συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς του ευρώ» (euro foreign exchange rates). Μέχρι την 30η Ιουνίου 2016 ο εν λόγω κατάλογος αναδημοσιευόταν από την Τράπεζα της Ελλάδος με τον τίτλο "Δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της ΕΚΤ".

Από την 1η Ιουλίου 2016, η ΤτΕ παύει την δημοσίευση του "Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της ΕΚΤ" (EURO FOREIGN EXCHANGE RATES). Οι ενδιαφερόμενοι για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς και το ιστορικό αρχείο μπορούν να ανατρέχουν απευθείας στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ.

Επίσης, γνωστοποιείται ότι, από την 1η Ιουλίου 2016, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς της ΕΚΤ για το ευρώ, θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της, περί τις 17.00 ώρα Ελλάδος.

Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς της ΕΚΤ δεν αποτελούν συναλλακτικές τιμές αλλά έχουν χαρακτήρα ένδειξης.

Συναλλακτικές τιμές αποτελούν οι τιμές αγοροπωλησίας συναλλάγματος και ξένων τραπεζογραμματίων μεταξύ Τράπεζας της Ελλάδος και ιδιωτών, λοιπών Τραπεζών και ανταλλακτηρίων συναλλάγματος. Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε αναλυτικά πληροφορίες  για τις τιμές αυτές όπως δημοσιεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Επίσης, εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για τις αμετάκλητες ισοτιμίες νομισμάτων της ζώνης ευρώ όπως και για τις ιστορικές τιμές συναλλάγματος fixing έναντι δραχμής.

 

Με βάση το Τιμολόγιο Προμηθειών της ΤτΕ (εγκύκλιος 472/28.06.2006, παράγρ. 23, εδάφιο 2) ο υπολογισμός των προμηθειών επί των έγγραφων βεβαιώσεων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων, για τιμές συναλλάγματος,  ξένων τραπεζογραμματίων, επιτοκίων συνάλλαγματoς, κλπ,  υπολογίζονται ως ακολούθως:


α. Όταν αναφέρονται οι βεβαιώσεις σε ημερομηνίες μέχρι δύο έτη από την ημερομηνία της αίτησης: Πάγιο €7,50 προσαυξανόμενο κατά €1 για κάθε τιμή πέραν των τεσσάρων και μέχρι 150 τιμές, κατά βεβαίωση

β. Όταν αναφέρονται οι βεβαιώσεις σε ημερομηνίες πέραν των δύο ετών από την ημερομηνία αίτησης: Πάγιο €15 προσαυξανόμενο κατά €1,80 για κάθε τιμή πέραν των τεσσάρων και μέχρι 70 τιμές, κατά βεβαίωση.

Στις περιπτώσεις που ζητούνται περισσότερες από 150 τιμές του εδαφίου 2α ή περισσότερες από 70 τιμές του εδαφίου 2β, του πιο πάνω άρθρου, καθώς και στις περιπτώσεις που για μια βεβαίωση η προμήθεια που προκύπτει αθροιστικά, σύμφωνα με τα δύο πιο πάνω εδάφια, υπερβαίνει το ποσό των €150, τότε γίνεται ειδική κατά περίπτωση συμφωνία μεταξύ του πελάτη και της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων.


Σχετικά Θέματα
Μέσες ετήσιες/μηνιαίες συναλλαγματικές ισοτιμίες έναντι του ευρώ